31. 10. 2020  9:34      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10116 - Ekonomika a podnikanie (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMD10116
Názov predmetu:
Ekonomika a podnikanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomné hodnotenie 3-krát po 20 bodov, ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Študent by mal získať základné poznatky o fungovaní ekonomiky, ekonomických teórií a základy obchodného práva
 
Stručná osnova predmetu:
Ekonomika a ekonómia
História spoločenských formácií a vývoj ekonomiky na území Slovenska v XX. storočí
Základné ekonomické subjekty – podniky a domácnosť – typy podnikov a obchodné právo
Ponuka, dopyt, trhový mechanizmus
Výrobné faktory – práca, kapitál, pôda – trhy s nimi, typy trhov
Trhy – kapitálu, práce a pôdy
Elasticita, trhová rovnováham rovnovážna cena
Hraničná užitočnosť ekonomických statkov
Náklady a príjmy podniku
Hospodársky cyklus
Peniaze, banková sústava
Inflácia
Hospodárska politika
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
HŘEBÍK, F. Obecná ekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek, s. r. o. , 2008. 220 s.
VLČEK, J. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia, 1998. 372 s.
Hontyová K., Lisý J. Základy ekonómie a ekonomiky. Ekonóm. Bratislava. 2014. 187 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 448

A
B
C
D
E
FX
59,6 %26,1 %
6,3 %
2,5 %
3,8 %
1,7 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: