30. 10. 2020  15:27      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10117 - Manažment (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMD10117
Názov predmetu:
Manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Mediálna komunikácia, 3. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky pre absolvovanie kurzu:
1. Priebežné štúdium textov;
2. Záverečná písomná práca vypracovaná na témy zadané vyučujúcim.

Systém hodnotenia:
Každý študent môže získať maximálne 100 bodov, pričom v prípade zisku menej ako 59 bodov študent neuspel a skúška mu nebude zapísaná. Podmienkou pre získanie zápočtu je absolvovanie priebežného testu a odovzdanie eseje. Jednotlivé úkony smerujúce k získaniu skúšky budú ohodnotené nasledovne:
25 % - dochádzka a aktivita /max. 25 bodov/
75 % - záverečná písomná práca /max. 75 bodov/

Hodnotenie študentov s individuálnym študijným plánom:
Študenti s IŠP majú možnosť vynechať celkovo až 75% prednášok, teda majú povinnosť byť prítomný na minimálne 3 prednáškach z celkových 12. Študenti s IŠP môžu využívať konzultácie s vyučujúcim, na ktorých sa dopredu dohodnú elektronickou formou. -záverečnú skúšku musia študenti s IŠP absolvovať podobne ako ostatní.

Poslucháči budú vyhodnotení nasledovne:
100 - 91 bodov A 
90 - 81 bodov B
80 - 73 bodov C
72 - 66 bodov D
65 - 60 bodov E
59 - 0 bodov FX
 
Výsledky vzdelávania:
Kurz "Manažment" je kurzom zoznamujúcim študentov so zákonitosťami manažmentu a riadenia verejnej politiky. V kurze sa študenti dozvedia o procese systematického plánovania, organizovania, rozhodovania, vedenia ľudí a kontroly a s procesmi koordinácia zdrojov za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Seminár:
Organizácia kurzu
Úvod do manažmentu


2. Seminár:
Riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe.

Povinná literatura:
J. Berka a kol. 2000. Minimum personálneho riadenia vo verejnej správe. Projekt "Systémy rozvoja ľudských zdrojov v štátnej správe" CZ 9703-01-01-03-02-026.
D. Špaček 2016. Verejné riadenie. V teorii a praxi. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-621-0. kap. 7


3. Seminár:
Proces rozvoja ľudských zdrojov: Učenie sa v organizácii a učiaca sa organizácia.
Odborné vzdelávanie a výcvik pracovníkov.

Povinná literatura:
M. Armstrong (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Vydavateľstvo: kap. 35,36
J. Vodák, A. Kucharčíková (2007). Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Vydavateľstvo GRADA.


4. Seminár:
Výkon, výkonnosť a súčasné prístupy k motivácii a stimulácii pracovníkov.

Povinná literatura:
M. Armstrong (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Vydavateľstvo: kap. 18
W. B. Werther, K. Davis (1992). Lidský faktor a personálne riadenie. Praha: Victoria Vydavateľstvo: str. 390-409


5. Seminár:
Postup odmeňovania: Systémy riadenia odmeňovania. Zaslúženie si odmeny podľa výkonu, schopností, zručností a prínosov.

Povinná literatura:
M. Armstrong (2002). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Vydavateľstvo: kap. 42, 43, 47, 49
W. B. Werther, K. Davis (1992). Lidský faktor a personálne riadenie. Praha: Victoria Vydavateľstvo: str. 364-385.


6. Seminár:
Základy riadenia ľudských zdrojov. Podoby a modely riadenia ľudských zdrojov.

Povinná literatura:
M. Armstrong (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Vydavateľstvo: kap. 1, 7,8
D. G. Collings; G. Wood (2009). Riadenie ľudských zdrojov: kritický prístup. Routledge: str. 1 - 16.

Odporúčaná literatura:
K. Inkson (2008). Sú ľudské zdroje? Rozvoj kariéry International 13 (3): 270-279.
D. Winstanley, J. Woodall (2000). Etický rozmer riadenia ľudských zdrojov. Časopis manažmentu ľudských zdrojov, 10 (2): 5-20.
N. Wilton (2016). Úvod do riadenia ľudských zdrojov. Publikácie SAGE .: kap. 15


7. Seminár:
Politika ľudských zdrojov. Riadenie ľudských zdrojov zameraných na schopnosti.

Povinná literatura:
M. Armstrong (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Vydavateľstvo: kap. 10,11
F. Hroník (2007). Rozvoj a vzdelávanie pracovníkov. Praha: Grada Vydavateľstvo: str. 61 - 70 (knižnica)

Odporúčaná literatura:
Lado, A., a Wilson, M. (1994). Systémy ľudských zdrojov a trvalá konkurenčná výhoda: Perspektíva založená na kompetenciách. Akadémia manažmentu, 19 (4), 699-727.


8. Seminár:
Riadenie ľudských zdrojov zamerané na znalosti a analýzu pracovných miest a rolí. Intelektuálny kapitál.

Povinná literatura:
M. Armstrong (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Vydavateľstvo: kap. 12,13
F. Hroník (2007). Rozvoj a vzdelávanie pracovníkov. Praha: Grada Vydavateľstvo: str. 75-97 (knižnica)

Odporúčaná literatura:
V. Bureš (2007). Znalostné riadenie a proces jeho zavedenia: príručka pre praxi. Praha: Vydavateľstvo Grada.


9. Seminár:
Zabezpečovanie ľudských zdrojov, nábor a výber zamestnancov.

Povinná literatura:
M. Armstrong (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Vydavateľstvo: kap. 27
F. Hroník (2007). Ako sa nespálit pri výbere zamestnancov. MotivPress: str. 85 - 127.


10. Seminár:
Pracovná adaptácia a stabilizácia zamestnancov. Ukončenie pracovného pomeru.
   
Povinná literatura:
M. Armstrong (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Vydavateľstvo: kap. 30 a 31
J. Koubek (2015). Riadenie ľudských zdrojov: základy modernej personálnej politiky. Praha: Manažment Press: kap. 6, 8
M. Rymeš (2007). Zaměstnanecká adaptacia ako proces riadenia pracovných zmien v sociálnych procesoch a osobnosti 2007: Sborník príspevkov [online] [http://www.spao.eu/files/spo-proceedings07.pdf]. Brno: MSD, spol. s r.o., s. 348-352

Odporúčaná literatura:
R. Kocianová (2010). Personálne činnosti a metódy personálnej práce. Praha: Grada


11. Seminár:
Rozvoj zamestnancov, talent manažment, kariérne plánovanie.

Povinná literatura:
M. Armstrong (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Vydavateľstvo: kap. 37,38,39
L. Berger, D. Berger (2003). Príručka manažmentu talentu: vytvorenie trvalo udržateľnej konkurenčnej výhody výberom, vývojom a propagáciou najlepších ľudí. New York: McGraw-Hill: kap. 1.
N. Wilton (2016). Úvod do riadenia ľudských zdrojov. Publikácie SAGE .: kap. 12

Odporúčaná literatura:
Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v súčasnom znení.
M. Goldsmith, L. Carter (2010). Najlepšie postupy v riadení talentov. Pfeiffer


12. Seminár:
Pracovné hodnotenie a spätná väzba.

Povinná literatura:
M. Armstrong (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Vydavateľstvo: kap. 44
W. B. Werther, K. Davis (1992). Lidský faktor a personálne riadenie. Praha: Victoria Vydavateľstvo: str. 330-356.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
SEDLÁK, M. Základy manažmentu. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2008. 310 s. ISBN 80-8078-193-4.
MÍKA, V. T. 2006. Základy manažmentu. Virtuálne skriptá. [on line]. Vybrané prednášky pre študentov externého štúdia FŠI ŽU. Žilina: 2006. ISBN 978-80-88829-78-2. 133 s. Dostupné na: http://fsi.utc.sk/kkm

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 417

A
B
C
D
E
FX
53,5 %15,8 %
12,9 %
9,1 %
7,9 %
0,8 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: