30. 10. 2020  13:33      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10118 - Marketingová komunikácia I. (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMD10118
Názov predmetu:
Marketingová komunikácia I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- aktívna účasť na prednáškach a seminároch (12 bodov) - záverečná prezentácia práce (projekt ), riadenie diskusie, zapracovanie pripomienok, písomná podoba projektu (38 bodov)
- absolvovanie záverečného písomného testu (overenie teoretických vedomostí), podmienkou je získanie 75% bodov (50 bodov)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť kompletný výklad štruktúry marketingovej komunikácie z pohľadu hlavných komunikačných kategórií. V každej kategórii sa študenti budú zaoberať subjektmi príslušnej činnosti, charakteristikou hlavných prostriedkov užívaných špecializovanými komunikačnými agentúrami, výsledky mediálnych výskumov relevantných pre danú komunikačnú kategóriu. Zaoberá sa komerčným svetom spoločnosti a jej sociálneho života z pohľadu uplatnenia zásad marketingovej komunikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Komunikačný model, základná štruktúra marketingových komunikácií, synergia jednotlivých komunikačných kategórií, podstata, špecifiká marketingovej komunikácie, pojem integrovanej marketingovej komunikácie a jej synergické pôsobenie.
Reklama – základné otázky teórie a praxe komunikácie prostredníctvom masových médií (print, rozhlas, televízia, kinoreklama, onilne reklama, outdoor).
Public Relations – základná orientácia v problematike PR, nástroje, ciele, prostriedky, meranie efektivity. Výstavy a veľtrhy.
Podpora predaja – charakteristika všetkých nástrojov aplikovaných vo vzťahu k sprostredkovateľom a konečným zákazníkom, špecifiká in-store marketingu, merchandising.
Priamy marketing – charakteristika cieľov a nástrojov, komunikačné špecifiká priameho marketingu. Osobný predaj – postupy, riadenie osobného predaja, negociačné správanie.
Nové trendy v marketingovej komunikácií I.

LABSKÁ, H. – TAJTÁKOVÁ, M. – FORET, M. 2009. Základy marketingovej komunikácie. Bratislava : Eurokódex, 2009. 232 s. ISBN 978-80-89447-11-4.
PELSMACKER DE, P., GEUENS, M., BERGH DEN, J., V. Marketingová komunikace. Grada Publishing. a. s. Praha 2009. s. 581 ISBN 80-247-0254-1.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LABSKÁ HELENA, -- TAJTÁKOVÁ MÁRIA, -- FORET MIROSLAV. Základy marketingovej komunikácie. 1. vyd. Žilina: [Vydané v spolupráci s] Bratislavská vysoká škola práva, 2009. 232 s. ISBN 978-80-89447-11-4.
PELSMACKER, P D. -- GEUENS, M. -- VAN DEN BERG, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 602

A
B
C
D
EFX
40,9 %
23,4 %21,9 %8,8 %
4,5 %
0,5 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Natália Kostrošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: