30. 10. 2020  14:57      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10124 - Multimediálne praktikum I (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD10124
Názov predmetu:
Multimediálne praktikum I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1. semester
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záťaž: priebežne 40% hodnotenia počas výučby, v skúšobnom období 60%.
Priebežné hodnotenie: Fotografia: odovzdané zadania (30b), Réžia, kamera, zvuk, strih: prechod cez dvere (5b), fotoscenár (5b)
Záverečné hodnotenie: priebežné zadania (40b), test (30b), reportáž (30b).
V priebehu semestra sa na prednáškach budú robiť čiastkové 2 cvičenia: prechod cez dvere a fotoscenár. Z každého cvičenia študent môže získať 5b, t. j. spolu max. 10. K záverečnému hodnoteniu je potrebné odovzdať čiastkové cvičenia, splnené zadanie k podpredmetu Fotografia a záverečné zadanie – reportáž. Na záver semestra študenti budú skúšaní formou písomného vedomostného testu. Reportáž s čiastkovými zadaniami sa odovzdávajú na ústnej skúške, ktorá má formu obhajoby. Študent môže získať maximálny počet bodov 100, z čoho:
− rámcové cvičenie Prechod cez dvere max. 5 bodov a Fotoscenár 5 bodov
− odovzdané zadania na Fotografiu max. počet bodov 30b,
− vedomostný test max. 30 bodov,
− reportáž max. 30 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 76 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 66 bodov a na získanie hodnotenia E najmenej 56 bodov. Menej ako 56 bodov je klasifikované s FX -.nepostačujúce.
Záverečné zadanie sa realizuje v tíme maximálne 4 študentoch. Reportáž má mať formu štúdie prostredia. Požiadavky obsahu a výrazových prostriedkov: stand-up (úvodný alebo záverečný), využitie všetkých veľkostí záberov, využitie švenkov, komentár M.O. Minutáž reportáži: minimálne 1 min 30 s a maximálne 2 min.
Rámcové cvičenie Prechod cez dvere sa realizuje na prednáške, v prípade nedostatku času sa dokončuje vo voľnom čase. Trvanie cvičenia min. 50 s a max.1 min. Využitie všetkých veľkostí záberov.
Fotografie, ktoré sú súčasťou fotoscenára musia byť nafotené na šírku.
Prednášky predmetov Audiovizuálneho praktika sú povinné. Účasť na prednáške sa neuzná v prípade meškania viac ako 15 min.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu Multimediálne praktikum I je naučiť študentov masmediálnych štúdií praktickú prácu na technických zariadeniach na zachytenie reality: prácu s fotoaparátmi, zvukovými zariadeniami, mikrofónmi, kamerami a prácu so strihacím programom. Na prednáškach študent získa poznatky o možnostiach využitia technických prostriedkov na zhotovenie audiovizuálneho diela aj o špecifických výrazových prostriedkoch. Po absolvovaní zvládne samostatne pracovať s technikou (kamera, mikrofón, fotoaparát) potrebnou k výrobe televíznych, rozhlasových alebo printových materiálov a spracovať ich do vysielateľnej / publikovateľnej podoby (strih, úprava záznamu).
 
Stručná osnova predmetu:
Réžia (12h) - základné pojmy, veľkosti záberov, osi, 3 jednoty, krížový strih, paralelná montáž, práca so scenárom, výber prostredia, výber protagonistov, spracovanie témy.
Strih (12 h) – spracovanie (strih) audio a video signálov – teória – väzby jednotlivých záberov na seba v zmysle strihovej skladby, nadväznosti veľkostí záberov a väzby jednotlivých záberov na seba – rýchlosť švenku, obsah a pohyb v obraze atď., základné strihové postupy v programe Final Cut – výber podľa time-codu, strih on-line, off-line - výhody, nevýhody.
Kamera (12 h) – vysvetlenie pojmov, terminológia – synchrón, asynchrón, stand-up, staťák, švenk, nájazd/odjazd, jazda, veľkosti záberov atď. Práca zo statívom – zvládnutie základnej manipulácie so statívom (vyváženie do vodováhy, upevnenie lyžiny ku kamere, zloženie do tašky atď.) Práca s kamerou: zvládnutie základných funkcií kamery teória aj prax – určenie expozície (clona, čas), vyváženie bielej (teplota chromatickosti 5600K, 3200K), používanie šedých filtrov, ostrenie (manuál, automatika), nastavenie formátu (4:3, 16:9), DV, HDV, nastavenie time-codu, color bars, zvuku atď.
Zvuk (12 h) – základy zvukovej techniky – jednotlivé typy mikrofónov a ich použitie v audiovizuálnych programoch, záznam zvuku a jeho efektívne modulovanie.
Rozhlas (12 h) – základné pojmy z akustiky (fyziologická, stavebná, elektroakustika), práca s mikrofónom HHB FlashMic DRM-85.
Fotografia (12 h) – práca so zrkadlovkou, využitie rôznych kombinácii nastavení na dosiahnutie požadovaného výsledku, využite filtrov pri fotografovaní, práca so systémovým bleskom, rôzne druhy nastavenia, základné postupy vo photoshope.

BARAN, L. 1972. Řeč filmové kamery, 2. vydání. Praha : FAMU 1972. 146 s. ISBN 17-220-72.
BLÁHA, I. 1995. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, 1. vydání. Praha : AMU 1995. 163 s. ISBN 80-85883-04.
JAMES, M. 2006. Jak číst film - Svět filmu, médií a multimédií. Praha : Albatros 2006. 735 s. ISBN 978-80-00-01410-4.
MILLERSON, G. 1999. Television Production. 13. vydání. Focal Press 1999. 641s. ISBN 0-240-51492-0.
PECÁK, J. - ŠMOK, J. - TAUSK, P. 1975. Barevná fotografie. 1. vydání. Praha : Nakladatelství technické literatury 1975. 280 s. ISBN 04-623-75.
VALUŠIAK, J. 2005. Základy střihové skladby, 3. rozšířené vydání. Praha : AMU 2005. 142 s. ISBN 80-7331-039-2.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Optimálny počet skupiny na špecializáciu je 10, v prípade menej obsadených špecializácií môže byť aj menší, študenti môžu na cvičeniach pracovať aj v malých tímoch (2 – 4). Na absolvovanie predmetu je podmienka odovzdať všetky rámcové cvičenia, záverečnú prácu a napísaný vedomostný test. Cvičenia sa natáčajú v DV PAL. Práce sa odovzdávajú podľa predpísaných technických, informačných a estetických kritérií: Audiovizuálne cvičenia : Prechod cez dvere a Reportáž sa odovzdávajú: 1 x na miniDV páske so všetkými audiovizuálnymi cvičeniami: Prechod cez dvere a Reportáž. 1 x na disku DVD/CD vo formáte Quicktime H.264 s koncovkou .mov a 1x na disku DVD napálené ako DVD-video MiniDV páska bude obsahovať: 1min farebných pruhov+ 1Khz, 30s čiernej, titulky úvodné s názvom cvičenia. Záverečné titulky: svoje mená, funkcie a zoznam pedagogického vedenia predmetu Audiovizuálne praktikum a titulok Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií © 2014 (resp. 2015) Cvičenia oddeľte s 30 s čiernej. Fotoscenár musí byť vytlačený, nie je podmienka foto papier. Fotografie k predmetu Fotografia musia byť vytlačené na fotopapier. Termíny odovzdania prác stanovujú jednotlivý pedagógovia. Termín odovzdania prác je záväzný. V prípade neodovzdania prác študent nebude z predmetu ohodnotený.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 210

A
B
C
D
E
FX
30,0 %26,2 %24,3 %
11,9 %
4,8 %
2,8 %
 
Vyučujúci:
Dr. Jozef Bohunický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
Mgr. art. Ing. Peter Korček (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: