30. 10. 2020  13:39      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10125 - Filozofia (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD10125
Názov predmetu:
Filozofia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1. semester
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je povinná účasť na prednáškach a seminároch, ospravedlniť možno maximálne 25% neúčasti na hodinách zo všetkých vyučovacích hodín semestra. Každý/á študent/ka prednesie počas semestra na seminároch vlastnú seminárnu prácu, ktorá bude hodnotená – tvorí 20% výslednej známky. Odovzdaná Seminárna práca v rozsahu 4-5 normostrán – potom predstavuje 30% výslednej známky. Záverečná skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky, pričom predstavuje zvyšných 50% celkového hodnotenia. Pre úspešné absolvovanie predmetu je nutné mať z každej časti (prezentácia, seminárna práca, test a ústna skúška) hodnotenie A-E.
 
Výsledky vzdelávania:
Porozumenie rámcu hlavných filozofických problémov a metód. Osvojenie základov interpretovania filozofického textu. Získanie základov narábania s filozofickými pojmami a jazykom. Porozumenie významu filozofického prístupu k riešeniu problémov
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu: predstavenie základných pojmov a otázok: čo je to filozofia? filozofický jazyk; filozofia a život, filozofia ako veda a múdrosť.
Filozofia a veda, vzťah filozofie a ostatných vied, filozofia a náboženstvo, Súčasné formy religiozity a interpretácie náboženstiev.
Filozofia a hranice skutočnosti. Sokrates a dialóg. Podobenstvo o jaskyni a dualizmus sveta. Obraz, mimezis a reprodukcia. Mediálna, virtuálna a imaginárna skutočnosť.
Pojem, pravda a bytie. Aristoteles a objektivita. Logika ako nástroj filozofie; Teórie pravdivosti a pravdy. Súcno, bytie a ničota.
Subjekt, rozum a skúsenosť. Descartes a moderné myslenie. Empirizmus a jeho argumenty. Mechanistický obraz sveta a jeho súčasná kritika.
Kant a Hegel. Kant, hranice rozumu a „tri kritiky“. Hegel a filozofia dejín.
Osvietenstvo. Čo je to osvietenstvo. Kritika osvietenstva. Postmoderna a odmietnutie osvietenstva.
Evolúcia – revolúcia vedenia. Poznanie v empirických vedách. Evolučná teória. Vedecké revolúcie Anarchia a vedecké metódy.
Filozofia – prax a teória. Marx, vykorisťovanie a odcudzenosť. Pragmatizmus. Kritika materializmu. Fromm a zdôrazňovanie existencie pred vlastnením.
Filozofia a ľudská existencia. Kierkegaard a záujem o existenciu. Nietzscheho prehodnotenie všetkých hodnôt. Sartre, absurdita a sebautváranie človeka.
Obrat k jazyku a rozpad subjektu. Formalizmus, štrukturalizmus a hermeneutika. Funkcie jazyka. Smrť subjektu.
Politika, právo a násilie. Prirodzený stav a jeho vysvetlenia. Utópia. Filozofia a spoločenská zmena. Boj za spravodlivosť a emancipácia.

ANZENBACHER, A. 1991. Úvod do filozofie. Praha : SPN, 1991. 304 s. ISBN 80-04-26038-DURANT, W.: Příběh filozofie : životy a myšlenky největších filozofů. Praha : Pragma, 2004. 479 s. ISBN 80-7205-983-1
STÖRIG, H J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1991. 510 s. ISBN 80-7113-041-9.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 219

A
BCDE
FX
90,4 %
9,1 %
0 %
0 %
0,5 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: