30. 10. 2020  15:14      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10126 - Mediálna tvorba I (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMD10126
Názov predmetu:
Mediálna tvorba I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.semester
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na prednáškach a seminároch minimálne 75% (33 bodov), odovzdanie seminárnych úloh (33 bodov), absolvovanie záverečného testu (34 bodov).
100 bodov
Jednotlivé stupne (známky) klasifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, uvedeného v Smernici rektora č. 1/2014, článok 3, odsek 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent vníma médiá ako inštitúciu, ktorá produkuje žurnalistické obsahy s konkrétnym cieľom, z konkrétnych zdrojov a v zámerných formách. Pozná prácu žurnalistu, jeho rolu a úlohu v rôznych médiách. Študent sa naučí nevnímať médiá ako konzument, ale ako tvorca mediálnych obsahov. Ovláda zdroje, kde možno získať informácie, pozná základné princípy práce s informáciami a spôsoby ich tvorivého pretavenia do výsledného žurnalistického tvaru.
 
Stručná osnova predmetu:
Médiá ako šíriteľ informácií a poznatkov. Prečo čítame noviny/internet, prečo počúvame rádio, sledujeme televíziu. S akými druhmi informácií sa tam stretávame.
Informácie a ich sila. Informácia ako pravda. Informácie zábavného charakteru. Informácie fiktívneho charakteru.
Informačné zdroje. Masové médiá ako informačné zdroje. Informácia pre konzumenta.
Informačné zdroje pre médiá. Čo môže byť zdroj, oficiálne zdroje, neoficiálne zdroje. Overovanie zdrojov. Aké zdroje využívajú médiá a ako sa k nim dopracovali.
Analýza zdrojov. Ako vyzerá tlačená, rozhlasová, televízna informácia a jej zdroje, ako je to vidieť na spravodajstve. Seminárna práca: Analýza konkrétnych aktuálnych titulov z pohľadu zdrojov
Téma a informácie. Príprava novinárskeho produktu. Téma a jej spracovanie, ako si vytvoriť mentálnu mapu problému, ako sa pozerať na svet novinársky. Ako si vytipovať zdroje, ktoré by nám k téme mohli niečo povedať. Googleizácia novinárskej práce, nástrahy pri práci s informáciami: Tlačové konferencie, public relations, marketingové informácie, profesionálne nastoľovanie agendy zdrojmi, hovorcovia.
Téma a informácie. Ako z prostredia informačného tlaku prísť s témou, ako ju rozpracovať, na čo všetko sa dá myslieť. Seminárna práca: Pripraviť projekt vlastného novinárskeho výstupu, o čom by bol, aké zdroje by bolo vhodné využiť.
Obraz ako informácia. Obraz ako zdroj informácií. Informácia ako zdroj pre obrazové spracovanie. Čo je to spravodajská fotografia, čo je to ilustračná fotografia.
Žánre: spravodajstvo. Čo je to spravodajstvo a čo publicistika pri práci s informáciami. Prečo existujú rôzne žánre v médiách. Aké žánre poznáme. Spravodajské žánre a práca s informáciami. Základné pravidlá spravodajstva. Krátka správa, rozšírená správa, spravodajské interview. Aké zdroje potrebujeme pre spravodajstvo.
Agentúrne spravodajstvo. Čo je to agentúra, ako sa pracuje s agentúrnym spravodajstvom
Seminárna práca: Spracovanie agentúrnej správy.
Žánre: Publicistika a analytické žánre. Čo je publicistika, aké má žánre. Analytické žánre, ich význam a použitie v médiách.
Žánre: reportáž, interview a ďalšie beletrizované žánre. Reportáž, interview.... Čo to znamená pre novinára, keď dostane zadanie napr. pripravte reportáž o... Aké informácie potrebuje novinár pre rozhovor.
Od zdroja k produktu. Rekapitulácia procesu tvorby žurnalistického príspevku

TUŠER, A. a kol. 2010. Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava : Eurokódex 2010. 368 s. ISBN 978-80-89447-16-9.
KASARDA, M. 2012. Praktická príručka písania pre profesionálov. Žilina : Eurokódex 2012. 194 s. ISBN 978-80-89447-68-8.
TUŠER, A. 2010. Ako sa robia noviny. Bratislava : Eurokódex 2010. 288 s. ISBN 978-80-89447-23-2.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
optimálny počet skupiny na špecializáciu je 10, v prípade menej obsadených špecializácií môže byť aj menší, študenti môžu na cvičeniach pracovať aj v malých tímoch (2 – 4)
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 216

A
BCD
E
FX
32,4 %
45,8 %
14,8 %
3,2 %
0,5 %
3,3 %
 
Vyučujúci:
Mgr. Katarína Holetzová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: