31. 10. 2020  8:01      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10128 - Teória žurnalistiky a médií (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD10128
Názov predmetu:
Teória žurnalistiky a médií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
50% priebežne, seminárna práca, 50% písomná skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s vývojom a teóriou žurnalistiky v kontexte dejinného vývoja médií a oboznámiť študentov s teoretickými východiskami jednotlivých typov médií od tlače, cez rozhlas, televíziu až po internetové médiá.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické východiská žurnalistiky
Špecifiká jednotlivých typov médií – tlač, rozhlas, televízia, internet
Vznik a vývoj tlače v kontexte rozvoja žurnalistiky a médií
Vznik, význam a funkcia novín a časopisov
Vznik, význam, funkcie a špecifiká rozhlasu
Rozhlasové vysielanie v Československu a na Slovensku
Vznik, význam, funkcie a špecifiká televízneho vysielania
Rozvoj televízneho vysielania v Československu a na Slovensku
Význam žurnalistiky v kontexte mediálnej produkcie
Internetové médiá a žurnalistika

BREČKA, S A K. 2009. Od tamtamov po internet. Žilina. Bratislavská vysoká škola práva, 2009. 320 s. Eurokódex. ISBN 978-80-89363-29-2.
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. 2009. Masové médiá. Praha. Portál, 2009. 143 s. ISBN 9788073674663.
BREČKA, S. 2002.Médiá v Slovenskej republike. Trnava: UCM, 2002. ISBN 80-89034-12-8.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 209

AB
C
D
E
FX
27,3 %
34,0 %
21,5 %
8,1 %
6,7 %2,4 %
 
Vyučujúci:
Dr. Jozef Bohunický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil: prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: