31. 10. 2020  8:07      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10134 - Mediálna tvorba III (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMD10134
Názov predmetu:
Mediálna tvorba III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podrobnejšie podmienky na hodnotenie danej špecializácie určuje každý pedagóg na začiatku semestra. Hodnotenie špecializácie sa skladá z hodnotenia získaných vedomostí (test) a získaných zručností (mediálny produkt / výstup). Účasť na výučbe je povinná v rozsahu minimálne 90 % z celkového počtu hodín. Študent je povinný odovzdávať čiastkové alebo záverečné práce v stanovené termíny. Nedodanie určených prác načas môže byť dôvodom na neabsolvovanie predmetu. Výsledné hodnotenie je priemerom čiastkových hodnotení.
Jednotlivé stupne (známky) klasifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, uvedeného v Smernici rektora č. 1/2014, článok 3, odsek 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky a zručnosti potrebné pre multimediálneho žurnalistu z každej oblasti mediálnej tvorby – print, foto, rozhlas, televízia a mediálny prejav. Naučí sa tvoriť jednotlivé žánre alebo novinárske / programové celky určené na daný semester. Pri výučbe sa postupuje podľa koncepcie budovania poznatkov a zručností multimediálneho žurnalistu schválenej na Ústave mediálnych produkcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Printová tvorba: Špecifiká printovej žurnalistickej tvorby. Analýza textov v médiách. Rozšírená správa. Spravodajský riport a jeho využitie. Tvorba regionálneho riportu. Hodnotiaca publicistika – názor, komentár, stĺpček. Tvorba komentára. Hodnotiaci žáner – recenzia. Hybridný žáner – článok. Redigovanie a apretácia textu. Analýza textov v médiách.
Fotografická tvorba: Obrazová reportáž. Street photo – teoretické základy a praktické ukážky. Krajinárska fotografia. Reportáž. Dokumentovanie podujatí (nafotografovanie akcie a postprodukcia). Interpretovanie obrazových predlôh.
Rozhlasová tvorba: Špecifiká rozhlasovej publicistickej tvorby so zameraním na aktuálnu publicistiku. Publicistické žánre – racionálneho a emocionálneho charakteru. Monologické typy analytických žánrov využívaných v súčasnej publicistike. Systém a metódy práce v redakciách zameraných na publicistickú tvorbu. Dialogické typy analytických žánrov, publicistické interview. Syntetické typy analytických (publicistických) žánrov, besedy a diskusie.
Televízna tvorba: Špecifiká televíznej žurnalistickej tvorby. Vyjadrovacie prostriedky televízneho spravodajstva. Vzťah obrazu a zvuku v TV spravodajstve. Dôveryhodnosť a objektivita v TV spravodajstve. Agenda setting v spravodajstve. Význam výpovede respondenta v spravodajskom príspevku.
Mediálny prejav: Typy moderátorských výkonov v rozhlasovej / televíznej na väčšej časovej ploche. Vystúpenie v médiách na základe bodového scenára – redaktorské, moderátorské. Improvizácia – reakcia na nečakané situácie. Stratégia vedenia rozhovoru, dramaturgia rozhovoru, typy otázok a spôsoby ich kladenia.

Boyd, A. 1995. Příručka pro novináře. Zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha : Centrum nezávislé žurnalistiky 1995. 163 s.
Čertíková, H. 2012. Abeceda moderátora. Bratislava : VŠMU 2012. 129 s. ISBN 978-80-89439-33-1.
Hlaváč, Ľ. 1987. Dejiny fotografie. Martin : Vydavateľstvo Osveta 1987. 542 s.
Hradiská, E. - Hudíková, Z. - Čertíková, H. 2013. Praktikum sociálnej komunikácie. Žilina : Eurokódex 2013. 406 s. ISBN 978-80-89447-94-7.
Hrivňáková, E. - Kristián, P. 2007. Digitálna fotoškola. Brno : Zoner 2007. 144 s. ISBN 80-86815-37-4.
Hudíková, Z. 2010. Prejav v elektronických médiách. In Tušer. A. a kol. Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava : Eurokódex, s. r. o. 2010. 368 s. ISBN 978-80-89447-16-9.
Chudinová, E. - Lehoczká, V. 2005. Základy teórie rozhlasovej žurnalistiky v systéme masmediálnej komunikácie. Trnava : Univerzita Sv.Cyrila a Metoda v Trnave 2005. ISBN 80-89220-04-5.
Jenča, I. 2004. Rozhlasové spravodajstvo. Bratislava : X Art 2004. 167 s.
Kasarda, M. 2012. Praktická príručka písania pre profesionálov. Bratislava : Eurokódex, 2012. 208 s. ISBN 978-80-894-4768-8.
Motal, J. a kol. 2012. Nové trendy v médiích II, Rozhlas a televize. Brno : Masarykova univerzita 2012. ISBN 978 -80 -210 -5826 -2.
Pauer, M. 2014. Kapitoly o fotografii. Bratislava : Eurokódex 2014. 196 s. ISBN 978-80-815-5035-5.
Russ-Mohl, S. - Bakičová, H. 2005. Žurnalistika - komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha : Grada Publishing, a. s. 2005. 316 s. ISBN 80-247-0158-8.
Trampota, T. 2006. Zpravodajství. Praha : Portál 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8.
Tušer, A. 2010. Ako sa robia noviny. 4. vydanie. Bratislava : Eurokódex 2010. 288 s. ISBN 978-80-89447-23-2.
Tušer, A. a kol. 2010. Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava : Eurokódex 2010. 368 s. ISBN 978-80-89447-16-9.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
optimálny počet skupiny na špecializáciu je 10, v prípade menej obsadených špecializácií môže byť aj menší, študenti môžu na cvičeniach pracovať aj v malých tímoch (2 – 4)
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 138

AB
C
D
E
FX
61,6 %
19,6 %
11,6 %5,1 %
0,7 %
1,4 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: