30. 10. 2020  14:08      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10135 - Metodológia výskumu I (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: BMMD10135
Názov predmetu: Metodológia výskumu I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3. semester
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1.Záverečná písomná previerka (80 bodov). Každý študent môže získať maximálne 100 bodov.

2.Na týždennej báze študent odovzdá vyučujúcemu odborné eseje, každú v rozsahu 3 normostrán (5400 znakov) na pedagógom určené témy (20 bodov).

3.Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte bodov za dve písomné previerky najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov, na hodnotenie D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.

4.Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z písomných previerok získa v súčte menej ako 56 bodov alebo bude mať viac ako 50% neúčasť na výučbe.
 
Výsledky vzdelávania:
Základným cieľom výučby je zoznámenie študentov so základným metodologickým inštrumentáriom pre ich samostatnú výskumnú prácu. Študent by sa mal naučiť kvalifikovane pristupovať k formulácii cieľov, hypotéz ako aj k výberu metód,
ktorými bude riešiť vytýčené problémy. Získané informácie študentom poskytnú základnú predstavu o procese vedeckého výskumu. Študenti sa tiež zoznámia s formami vedeckej práce, so základmi organizácie vedeckej práce a s prípravou výskumného projektu. Získajú prehľad
o metódach vedeckého výskumu (kvantitatívnych a kvalitatívnych) a etapách výskumu.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Prednáška
Empirický výskum a význam teórie pre výskum
•Význam štatistického spracovania dát.
•Vymedzenie výskumu.
•Etapy a prvky výskumu.
•Konštrukty a ich operacionalizácia.
•Rola teórie vo výskume.
•Proces overovania hypotéz.

2.Prednáška
Etika vedeckej práce a tvorba návrhu výskumného projektu
•Základné princípy dodržiavania etických postupov pri zbere údajov a ich prezentácii.
•Obsahová a vizuálna stránka predkladaného projektu.
•Význam štatistického spracovania dát.

3.Prednáška
Populácia, výber a štatistické usudzovanie
•Vymedzenie základnej populácie pre výskum.
•Princíp štatistického usudzovania.
•Populačný parameter.
•Výberová štatistika,
•Typy výberových chyb.

4.Prednáška
Typy premenných
•Závislé a nezávislé premenné.
•Rušivé premenné.
•Premenné podľa typu škály merania.
•Diskrétne a spojité premenné.

5.Prednáška
Kvalita merania
•Objektivita merania.
•Reliabilita, spoľahlivosť merania.
•Validita a validizácia metód.

6.Prednáška
Výberový proces
•Spôsoby výberu.
•Náhodný výber a jeho náhrady.
•Typy výberového výskumu.
•Príčiny skreslenia výberového výskumu, jeho príčinnosť.

7.Prednáška
Experiment
•Komparácia, randomizácia.
•Blokový plán experimentálneho výskumu.
•Opakovanie.
•Ďalšie experimentálne plány.

8.Prednáška
Kategorizácia výskumných plánov
•Typy výskumných plánov a ich podstata.
•Typický postup a účel.
•Miera kontroly rušivých premenných a charakteristika.

9.Prednáška
Organizácia dát a ich kontrola
•Príprava tabuľky dát.
•Kódovanie dát.
•Kontrola dát a chýbajúce hodnoty.

10.Prednáška
Spôsoby zobrazenia dát
•Metódy zobrazenia kvalitatívnych a ordinálnych dát a kvantitatívnych dát.11.Prednáška
Miery centrálnej tendencie
•Aritmetický priemer, medián, modus.
•Použitie mier centrálnej tendencie.

12.Prednáška
Miery rozptýlenosti
•Viariačné rozpätie.
•Rozptyl a smerodajná odchýlka.
•Empirické kvantily.

Povinná literatúra:
GAVORA, P. a kol. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava. Univerzita Komenského. [cit. 20.09.2017]. [online]. 2010. URL: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/.
Odporúčaná literatúra:
ČERNÍK, V., VICENÍK, J. 2011. Úvod do metodológie spoločenských vied. Bratislava : IRIS, 2011. 386 s. ISBN 9788089256792.
ONDREJKOVIČ, P. 2007. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava : VEDA, 2007. 245 s. ISBN 80-224-0970-4.
JUSZCZYK, S. 2008. Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách. Bratislava : IRIS, 2008. 137 s. ISBN 8089018130.
REICHEL, J. 2009. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha : Grada, 2009. 184 s. ISBN 9788024730066.
KOMÁRIK, E. 2002. Metódy vedeckého poznávania človeka. Bratislava : UK, 2002. 210 s. ISBN 80-223-1717-9.
HENDL, J. 2006. Přehled statistických metod spracování dat. 3. vyd. Praha: Portál, 2006. 696 s. ISBN 978-80-736-7482-3.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 144

A
B
C
D
E
FX
14,6 %
29,2 %
26,4 %16,7 %7,6 %
5,5 %
 
Vyučujúci: PhDr. Richard Keklak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: