30. 10. 2020  13:43      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10136 - Tvorba a kompozícia mediálnych diel (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD10136
Názov predmetu: Tvorba a kompozícia mediálnych diel
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolútnou podmienkou absolvovania predmetu je 90% účasť na hodine, nakoľko prednášaná problematika zahŕňa mnohé prípadové štúdie z práce scenáristu, ktoré sa nedajú nikde inde vyhľadať v odbornej literatúre.
a) aktívna účasť na prednáškach, seminároch a cvičeniach
b) 3 scenáre mediálneho produktu v rozsahu 3 normostrany na rôzne témy a v rôznych kratších žánroch,
c) záverečná semestrálna práca v rozsahu 5-8 normostrán – napísanie rozboru mediálneho diela z hľadiska práce scenáristu alebo scenár rozsiahlejšieho mediálneho diela podľa invencie študenta (v prípade storyboardu nakreslenie jednoduchých skíc alebo photobooku).
Práce sa odovzdávajú v určených termínoch, aby ich mohol pedagóg posúdiť.
d) spoločná písomná skúška (test) zo základnej scenáristickej terminológie.
Jednotlivé stupne (známky) klasifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, uvedeného v Smernici rektora č. 1/2014, článok 3, odsek 3.
Bonusy: za stopercentnú účasť plus 5 bodov, za včas odovzdanú bezchybnú seminárnu prácu plus 5 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent zvládne základnú terminológiu, metodológiu a prácu rozhlasovej a televíznej scenáristky, prakticky na konkrétnych príkladoch vie rozobrať úskalia práce scenáristu, prakticky aplikuje metódy práce scenáristu na široké spektrum rozhlasových a audiovizuálnych diel rôzneho žánru.
 
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie pojmu scenár. Špecifiká scenára. Televízny a rozhlasový scenár. Stavba a kompozícia.
Žánre a formy spracovania: Scenáre publicistických reportáží, relácií, dokumentárnych diel, rozhlasových príspevkov, relácií, multimediálnych programov a experimentálnych filmov.
Téma, dramatizácia, outline, treatment, boďák, literárny a technický scenár, storyboard.
Softwarové nástroje na písanie scenárov
Pitching a prezentácia scenára producentom.

Aronsová, L. 2015. Scénář pro 21. století. Praha : NAMU 2015. 344 s. ISBN 978-80-7331-314-2.
Cieľ, M. 2009. Pohyblivé obrázky. Bratislava : Vyd. Koloman Kertész Bagala 2009. 149 s. ISBN 80-89129-69-2.
Dočekalová, M. 2006. Tvůrčí psaní. Praha : Vyd. Grada 2006. 152 s. ISBN 80-247-1602-X.
Field, S. 2007. Jak napsat dobrý scénař. Praha : Vyd. Rybka Publ. 2007. 277 s. ISBN 978-80-87067-65-9.
Toeplitz, J. 1989. Dejiny filmu. Praha : Vyd. Panorama a ČSFÚ 1989. 410 s.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 144

A
B
C
D
E
FX
73,6 %
14,6 %
7,6 %2,1 %
2,1 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: