30. 10. 2020  14:28      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10141 - Teória reklamy (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMD10141
Názov predmetu: Teória reklamy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3. ročník, 5. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Podrobné zoznámenie študentov so základnými prístupmi v teórii reklamy. Poslucháči sa zoznámia s jednotlivými modelmi reklamy, ako aj so strategickým plánovaním a efektivitou pôsobenia reklamy.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné modely fungovania reklamy -- hierarchické modely (AIDA, DAGMAR, McGuire, Lavidge a Steiner, Krugmanov model). Nové modely a prístupy k pochopeniu reklamného pôsobenia (ELM, FCB, Rossiter-Percy aj.)
Neurologický prístup k fungovaniu reklamy, funkcie, spôsoby merania reklamného pôsobenia pri tomto prístupu. Slabá a silná teória reklamy
Vyhodnotenie efektivity pôsobenia reklamy a indikátory jej efektivity, ich výpočet a použitie v reklamnej praxi, fazety efektivity. Pôsobenie emócií, postavenie kreativity v reklame, využitie celebrit, porovnávací reklama, vplyv hudby na reklamné pôsobenie, humor atd.
Strategické plánovanie reklamy -- kontext a prostredie, reklamné (komunikačné ciele, roľa reklamy v budovaní značky, segmentácia, positioning, targeting v klasických a nových médiách, kreativna reklamná stratégia.
Zahraničná reklama -- štandardizácia medzinárodnej reklamy, národná kultúra a jej vplyv na tvorbu reklamy (Hofstede, Schwartz, Globe a ich využitie v reklamnej praxi). Voľba stratégie adaptácie, lokalizácie.
Reklama v nových médiách, odlišnosti reklamy v digitálnych médiách oproti klasickej reklame, nové reklamné stratégie na internete, mobilná reklama, sociálne siete, etické aspekty nových reklamných prístupov.

Literature:
SVĚTLÍK, J. O podstatě reklamy. Eurokódex Bratislava 2012
PELSMACKER, P D. -- GEUENS, M. -- VAN DEN BERG, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1.
TELLIS, G J. Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 620 s. Profesionál. ISBN 80-7169-997-7.
Fill, Ch., Marketing Communications – engagement, strategies and practice. Prentice Hall, 2005.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 82

A
B
C
D
EFX
100,0 %
0 %
0 %0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: