30. 10. 2020  14:09      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD20215 - Multimediálne praktikum III (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMD20215
Názov predmetu:
Multimediálne praktikum III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: účasť na hodinách, plnenie jednotlivých čiastkových zadaní – cvičení a seminárnej práce v špecializácii audiovizuálnej, auditívnej a fotografickej.
Záverečné hodnotenie: test + mediálny výstup z danej špecializácie.
Študenti spracujú v tímoch maximálne 4 študenti.
Reportáž so záverečným zadaním odovzdajú podľa stanovených podmienok na začiatku každého semestra.
Požiadavky výrazových prostriedkov v audiovízii: využitie komentára a stand upu, využitie všetkých veľkostí záberov a postupu práce. Minutáž sa pohybuje medzi min. 3 min. a max. 6 min.
Výučba na predmetu Multimediálne praktikum III je povinná. Účasť na výučbe sa neuzná v prípade meškania viac ako 15min.
Jednotlivé stupne (známky) klasifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, uvedeného v Smernici rektora č. 1/2014, článok 3, odsek 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu Multimediálna tvorba je praktická aplikácia metód tvorby v prostriedkoch masovej komunikácie. Konkrétna tvorba televízneho obsahu, zameraného na spravodajstvo a publicistiku. Absolvent predmetu zvládne samostatne pripraviť správu, reportáž či publicistický príspevok ako autor i realizátor (kameraman, strihač). Na prednáškach Multimediálneho praktika III sú študenti teoreticky a prakticky vedení k samostatnej práci so zvukovou technikou, strihovými programami, kameramanskou technikou či fotografickou technikou. Na strihovej skladbe a réžii študenti dostanú poznatky k vyrozprávaniu želanej myšlienky filmovým a televíznym jazykom. Cieľom výučby v oblasti zvuku je nadobudnutie praktických zručností pri vytváraní primárnych záznamov a ich následnom technologickom spracovaní do finálneho produktu. Vo fotografickej tvorbe sa orientujú na zvládnutie práce fotografa v teréne pri vymedzených časových podmienkach a optimálnu fotografickú postprodukciu.
 
Stručná osnova predmetu:
Výučba multimediálneho praktika prebieha blokovo.
Špecifiká spravodajskej a publicistickej žurnalistickej tvorby. Vyjadrovacie prostriedky a žánre televízneho spravodajstva a publicistiky. Redakčný systém v televíznom a rozhlasovom prostredí. Špecifiká reportáže pre televízne médium. Špecifiká videoreportáže pre internetové portály printových médií. Dramaturgia, réžia. Strih, svietenie. Televízna produkcia. Televízne technológie.
Strih (12 h) – Final Cut – posilnenie zvládnutia základnej obsluhy strihového programu Final Cut (capture, editing, edit tools, audio effects, export movie) vrátane rozširujúcich funkcií: používanie klávesových skratiek, titulkovanie, exportovanie do rôznych formátov a na rôzne médiá (vypaľovanie DVD, MiniDV), collor correction, jas, kontrast, atp. Rozšírenie práce so strihovým programom o postprodukčné funkcie: video a audio effects (collor correction, contrast, bright, transitions)
Réžia (12 h) – posilnenie práce s témou a protagonistami, výber protagonistov. Dramaturgia televízneho vysielania. Práca s filmovými skratkami, paralelnou montážou a filmovým časom.
Kamera (12 h) – základy práce s farbou – význam farby v obraze a jej funkcie, symbolika farieb, pôsobenie farieb na ľudskú psychiku, úloha farby v kompozícii obrazu a v zobrazovaní priestoru, farebná perspektíva, pôsobení teplých a studených farieb pri vytváraní hĺbky obrazu, úloha farby v zábere (uplatnenie vecnej, symbolickej, asociatívno-emotívnej a výtvarnej), rozdelenie farieb na farby základné (RGB) a komplementárne (CMYK) a ich miešanie (aditívne, subtraktívne), psycho-fyziologické pôsobenie farieb (reakcie podmienené stavbou zrakového orgánu, emocionálne väzby získané skúsenosťou, všeobecné a symbolické konvencie, individuálnej väzby vyplývajúce z praxe v danej oblasti). Práca s kamerou v televíznom štúdiu. Švenkovanie. Svietenie televíznej relácie.
Zvuk (12 h) – štúdiová zvuková technika – práca a snímanie zvuku v televíznych štúdiových podmienkach(ručná „šibenica“), spôsoby snímania zvuku v jednotlivých publicistických programoch, technologické zariadenia zvukového štúdia, reportážne zariadenia, vytváranie primárnych záznamov – práca s mikrofónom a záznamovými zariadeniami, práca v štúdiu – vedenie rozhovorov a diskusií, editácia príspevkov.
Fotografia (12 h) – práca s fotoaparátom v teréne a v štúdiu, svietenie na akcii – exteriér a interiér, portrét respondenta, postprodukčná úprava na do tlače a na web

BARAN, L. 1989. Zázraky filmového obrazu. Praha : Panoráma 1989.
GOMBRICH, E. H. 2000. Art and Illusion. Princeton and Oxford : Princeton University Press 2000. ISBN 978-0-691-07000-1.
BLÁHA, I. 2010. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha : AMU 2010. ISBN 80-7331-010-4.
HÉGR, M. 1944. Výstavba obrazu s výtvarního hlediska: poznámky o technice literární a barevné kompozice. 1. vydání. Praha : Umělecká beseda 1944.
HUBER, D.M. - Runstein R.E. 2003. Modern recording techniques. Focal press 2003.
JAMES, M. 2004. Jak číst film - Svět filmu, médií a multimédií. Praha : Albatros 2004. ISBN 80-0001-410-6.
KAREŠOVÁ. 1988. Mluvené slovo ve filmu a televizi. Praha : SPN 1988.
NAGY, Š. 2012. Audioprocesory. UHV SAV 2012ŠMOK, J. - PECÁK, J. - TAUSK, P. 1975. Barevná fotografie. 1. vydání. Praha : Nakladatelství technické literatury, n.p. 1975. 277 s.
ŠMOK, J. 1974. Skladba fotografického obrazu. 1. vydání. Praha : AMU 1974.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Optimálny počet skupiny na špecializáciu je 10, v prípade menej obsadených špecializácií môže byť aj menší, študenti môžu na cvičeniach pracovať aj v malých tímoch (2 – 4). Na absolvovanie predmetu je podmienka odovzdať všetky čiastkové cvičenia, seminárnu prácu a záverečnú prácu. Práce sa odovzdávajú podľa predpísaných technických, informačných a estetických kritérií. Tie určuje každý pedagóg na začiatku semestra, prípadne sú určené celofakultne. Záverečné titulky obsahujú: mená, funkcie a zoznam pedagogického vedenia predmetu a titulok Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií © napr. 2014 (resp. 2015) Každé odovzdané médium musí byť zreteľne označené s nasledovnými údajmi: - Meno a priezvisko študentov, ktorý sa na práce podieľali, - Ročník štúdia - Názov predmetu, na ktorý sa médium odovzdáva - Semester štúdia - Akademický rok Uvedené údaje musí obsahovať obal miniDV pásky, miniDV páska, obal DVD resp. CD, DVD resp. CD, t . každý nosič, na ktorom študent prácu odovzdáva. Seminárna práca sa odovzdáva vytlačená na papier A4. Termíny odovzdania prác, presne stanovené témy a podmienky hodnotenia stanovujú jednotliví pedagógovia. Termín odovzdania práce je záväzný. V prípade neodovzdania práce študent nebude z predmetu ohodnotený.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 139

A
B
CD
E
FX
55,4 %
23,0 %
11,5 %
3,6 %
6,5 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
Mgr. art. Ing. Peter Korček (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Bc. Branislav Závodský (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: