30. 10. 2020  14:31      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD20222 - Aplikovaný marketing (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMD20222
Názov predmetu:
Aplikovaný marketing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2.ročník, 3. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na výučbe
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť a naučiť študentov kľúčovým poznatkom z oblasti marketingu a jeho využitia v rôznych odvetviach. S využitím náležitej teórie sa posudzujú a kreujú možnosti uplatnenie marketingu v určenom odvetví a v danom procese. Pri výučbe sa analyzuje uplatňovanie marketingu v praxi a sa prezentujú prípadové štúdie. Taktiež sa mapujú špecifiká rôznych odvetví so zreteľom na marketing v agropotravinárskom, v odevnom priemysle, v cestovnom ruchu, v ekológií a na univerzitách. Osobitná pozornosť sa venuje zážitkovému a event marketingu. Študenti sa naučia ovládať marketingovú problematiku, viesť odborný dialóg, resp. diskusiu a taktiež si zdokonalia tvorivé a kritické myslenie.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky predmetu, organizácia a systém hodnotenia prednášok/seminárov
Analýza jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom odvetví.
Agropotravinársky marketing: Špecifiká poľnohospodárstva a ich vplyv na marketingové aktivity podnikov pôsobiacich v tomto odvetví
Marketing v odevnom priemysle: Špecifiká, význam a základné pojmy z oblasti marketingu módnych odevov, klasifikácia a charakteristika producentov odevov, produktová politika odevnej firmy. Distribučné nástroje a distribučné rozhodnutia,
Marketing v cestovnom ruchu, marketing a manažment destinácie
Cenová politika, komunikačný mix a jeho nástroje vo výrobnom, obchodnom alebo v podniku služieb.
Ekologický marketing: história ekologického marketingu a jeho koncepcie.
Marketingový mix v ekologickom marketingu a jeho nástroje - produkt, distribúcia., cenové rozhodnutia firiem dodržiavajúcich ekologické princípy.
Komunikačný mix ekologického podniku, význam ekologických značiek pri pôsobení na zákazníka.
Marketing univerzít: historický vývoj a špecifiká marketingu univerzít
Marketingový mix marketingu univerzít a jeho implementácia do praxe --
produkt a komunikačná politika univerzít.

NÍZKA, H. Aplikovaný marketing. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 198 p. ISBN 80-8078-157-
KOTLER, P.- KELLER, K.L. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2012. 812 s. ISBN 978-80-247-1359-5
GÚČIK, Marian. Manažment cieľového miesta cestovného ruchu. 1. vyd. Banská Bystrica: Dali-BB, 2012, 219 s. ISBN 9788081410253

 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 142

A
B
C
D
EFX
57,7 %
15,5 %
8,5 %
10,6 %
7,7 %0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: