31. 10. 2020  8:51      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD20224 - Medzinárodné vzťahy a politický systém SR a EU (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD20224
Názov predmetu: Medzinárodné vzťahy a politický systém SR a EU
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Mediálna komunikácia, 5. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky pre absolvovanie kurzu:
1. Priebežné štúdium textov;
2. Záverečná písomná skúška.

Systém hodnotenia:
Každý študent môže získať maximálne 100 bodov, pričom v prípade zisku menej ako 59 bodov študent neuspel a skúška mu nebude zapísaná. Podmienkou pre získanie zápočtu je odovzdanie eseje. Jednotlivé úkony smerujúce k získaniu skúšky budú ohodnotené nasledovne:
25 % - dochádzka a aktivita /max. 25 bodov/
75 % - záverečná skúška /max. 75 bodov/

Hodnotenie študentov s individuálnym študijným plánom:
Študenti s IŠP majú možnosť vynechať celkovo až 75% prednášok, teda majú povinnosť byť prítomný na minimálne 3 prednáškach z celkových 12. Študenti s IŠP môžu využívať konzultácie s vyučujúcim, na ktorých sa dopredu dohodnú elektronickou formou. Záverečnú skúšku musia študenti s IŠP absolvovať podobne ako ostatní.

Poslucháči budú vyhodnotení nasledovne:
100 - 91 bodov A 
90 - 81 bodov B
80 - 73 bodov C
72 - 66 bodov D
65 - 60 bodov E
59 - 0 bodov FX
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu "Medzinárodné vzťahy a politický systém SR a EÚ" je poskytnúť študentom ucelené vedomosti o európskej integrácii, ktorá viedla k vzniku Európskej únie a pochopiť tak jednotlivé politické procesy, odohrávajúce sa v rámci jej politického systému. Absolvovaním predmetu študent nadobudne potrebné teoretické poznatky, na základe ktorých dokáže samostatne analyticky hodnotiť jednotlivé politiky EÚ, inštitucionálnu štruktúru EÚ ako aj všetky úrovne vzťahov, kreujúce sa v kontexte EÚ dovnútra i navonok.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Seminár:
Úvod do problematiky
Vymedzenie EÚ ako politického systému


2. Seminár:
Stredná Európa ako životný priestor
Kundera a únos strednej Európy


3. Seminár:
Európska identita


4. Seminár:
Európsky ústavný konvent
Inštitucionálny rámec/ Deľba moci v EÚ po Lisabonskej zmluve
Lisabonská zmluva
Modely európskej governance


5. Seminár:
Súdnictvo Európskej únie. Európsky súdny dvor. Dvor audítorov
Politiky EÚ
Politické strany a voľby v EÚ


6. Seminár:
Teoretické prístupy štúdia európskej integrácie
Demokratický deficit EÚ a prostriedky k jeho prekonaniu
Súčasné výzvy EÚ.


7. Seminár:
Teórie európskej integrácie
Idea európskej integrácie a založenie EZVO


8. Seminár:
Od Rímskych zmlúv ku kríze Spoločenstva
Od krízy k podpisu Zmluvy o EÚ


9. Seminár:
Európska integrácia v 90. rokoch (Maastricht a Amsterdam)
Európska únia na ceste k Lisabonskej zmluve


10. Seminár:
Európska komisia
Rada ministrov a Európska rada
Európsky parlament


11. Seminár:
Právo EÚ a Súdny dvor EÚ
Ďalšie orgány EÚ (ECB, EIB, COR, EESC, agentúry)


12. Seminár:
Aktuálne výzvy európskej integrácieZákladná literatúra:
Dougherty, J.E. Pfaltzgraff, Jr. R.L.: Contending Theories of International Relations. Longman London 2001.
Drulák, P: Teórie mezinárodních vztahu. Portál Praha 2003.
Gray, R. B. Ed. : International Security Systems. F.E. Peacock Publishers Itasca 1969
Hollis, M., Smith, S.: Teorie mezinárodních vztahu. Interpretace a porozumění. Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2000
Straka Jaroslav a kol: Medzinárodné vzťahy. Waisová, Š.: Slabé státy selhání a obnova státnosti. Aleš Čeněk, Plzeň 2007
Hix, S.: The Political System of the European Union. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-0230249820.
FIALA, P., PITROVÁ, M.: Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. ISBN 80,7325-015-2
Kovář, Martin a Hořčička, Václav (2005) Dějiny Evropské integrace I. Praha: Triton, 152 s. Kovář, Martin a Hořčička, Václav (2006) Dějiny Evropské integrace II. Praha: Triton, 159 s.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

A
B
C
D
E
FX
27,6 %
41,4 %
24,1 %
6,9 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: