30. 10. 2020  14:24      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD20226 - Špecializovaná žurnalistika (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD20226
Názov predmetu: Špecializovaná žurnalistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Masmediálna komunikácia
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Minimálne 75 percentná účasť. Vypracovanie zadaných prác (6 seminárnych prác). Záverečný test.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet Špecializovaná žurnalistika reflektuje rozdiely v pokrývaní rôznorodých tém v závislosti od preferovaného typu média. Poslucháči sa do hĺbky oboznámia s konkrétnymi oblasťami žurnalistickej práce – kultúrna, športová, dátová, ekonomická, zahraničná žurnalistika.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet Špecializovaná žurnalistika reflektuje rozdiely v pokrývaní rôznorodých tém v závislosti od preferovaného typu média. Poslucháči sa do hĺbky oboznámia s konkrétnymi oblasťami žurnalistickej práce – kultúrna, športová, dátová, ekonomická, zahraničná žurnalistika. V teoretickej časti spoznajú ich špecifiká, na praktických príkladoch sa naučia pomenovať aktuálne problémy a trendy v práci, zároveň získajú zručnosti ich priamo tvoriť. Pri výbere predmetu mali mať základné penzum vedomostí o žurnalistických žánroch, typoch médií a spôsobe práce mediálnych inštitúcií. Po absolvovaní predmetu je študent schopný analyzovať a zhodnotiť konkrétnu tému a pripraviť o nej spravodajský aj publicistický výstup pre rôzne typy médií. Absolvent kurzu pozná špecifiká rôznych žurnalistík, vie ich aktívne tvoriť.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUŠER, A. Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava: Bratislava: Eurokódex s.r.o., 2010. 368 s. ISBN 978-80-89447-16-9.
KASARDA, M. Praktická príručka písania pre profesionálov. 1. vyd. Žilina: Eurokódex, 2012. 194 s. ISBN 978-80-89447-68-8.
TUŠER, A. Ako sa robia noviny. 4. vyd. Bratislava: Eurokódex, 2010. 288 s. ISBN 987-80-89447-23-7.
DĚKANOVSKÝ, J. Sport, média a mýty: Zlatí hoši, královnabíle stopy a další moderní hrdinové. Praha: Dokořán s r.o, 2008. 184 s. ISBN 978-80-7363-131-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 72

A
B
C
D
EFX
55,6 %
31,9 %
12,5 %0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
Mgr. Katarína Holetzová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: