30. 10. 2020  15:14      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD30310 - Time managment (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD30310
Názov predmetu:
Time managment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Mediálna komunikácia, 3. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky pre absolvovanie kurzu:
1. Priebežné štúdium textov;
2. Odovzdanie záverečnej písomnej práce podľa zadania prednášajúceho.

Systém hodnotenia:
Každý študent môže získať maximálne 100 bodov, pričom v prípade zisku menej ako 59 bodov študent neuspel a skúška mu nebude zapísaná. Jednotlivé úkony smerujúce k získaniu skúšky budú ohodnotené nasledovne:
25 % - dochádzka a aktivita /max. 25 bodov/
75 % - záverečná písomná práca /max. 75 bodov/

Hodnotenie študentov s individuálnym študijným plánom:
Študenti s IŠP majú možnosť vynechať celkovo až 75% prednášok, teda majú povinnosť byť prítomný na minimálne 3 prednáškach z celkových 12. Študenti s IŠP môžu využívať konzultácie s vyučujúcim, na ktorých sa dopredu dohodnú elektronickou formou. Záverečnú skúšku musia študenti s IŠP absolvovať podobne ako ostatní.

Poslucháči budú vyhodnotení nasledovne:
100 - 91 bodov A 
90 - 81 bodov B
80 - 73 bodov C
72 - 66 bodov D
65 - 60 bodov E
59 - 0 bodov FX
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je zlepšiť schopnosti študentov pri plánovaní svojho času a zvyšovaní efektivity práce. Kurz by mal napomôcť študentom zmeniť svoje správanie, vyhnúť sa prokrastinácii a byť úspešnými v profesionálnom živote. Kurz by mal byť iniciátorom vnútornej premeny, ktorá prinesie nadhľad, efektivitu a spokojnosť študentov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Seminár:
Vznik a vývoj vesmíru: cyklické versus lineárne koncepcie času
Počiatočné predstavy o kozmogónii, Predsokratici, Platón a Aristoteles, Stoici, Stredovek, Nietzsche


2. Seminár:
Od cyklického času ku konceptu dejín
Vedecké teórie 20. storočia


3. Seminár:
Cyklický čas ako rámec ľudského prežívania
Meranie času


4. Seminár:
Time manažment
4 generácie plánovania


5. Seminár:
Organizácia zoznamu úloh
Prideľovanie dôležitosti


6. Seminár:
Softwarové aplikácie pri time manažmente
Project management software


7. Seminár:
Techniky pre nastavenie priorít
Paretova analýza


8. Seminár:
Seba-vedenie
Seba-poznávanie


9. Seminár:
Seba-riadenie
Seba-plánovanie


10. Seminár:
Časová snímka dňa
Plánovanie krátkodobé, strednodobé a dlhodobé


11. Seminár:
Testovanie študentov


12. Seminár:
Vyhodnotenie testovania študentov


Povinná literatúra:
PACOVSKÝ, P. 2006. Člověk a čas. Time management IV. generace. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006. 260 s. ISBN 80-2471-701-8.
ASSLÄNDER, F., GRÜN, A. 2017. Time management jako duchovní úkol. Praha : Karmelitánské nakladatelství. 2017. 223 s. E-Kniha.
DAVIDSON, J. 1999. Jak hospodařit se svým časem. Praha : Pragma, 1999. 244 s. ISBN 978-80-7205-498-8.
GOLEMAN, D. 1997. Emoční inteligence. Praha : Columbus, 1997. 348 s. ISBN 80-8592-848-5.
GRUBER, D. 2017. Time management. Prokrastinace. konflikty, porady, vyjednávání, emaily, mobily, angličtina. Praha : Management Press, 2017. 264 s. ISBN 978-80-7261-480-6.
GRUBER, D. 2009. Time management. 3. vyd. Praha : Management Press, 2009. 232 s. ISBN 978-80-7261-211-6.
Kolektív autorov. 2012. Time management. Praha : Grada, 2012. 208 s. ISBN 978-80-2474-431-5.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
PACOVSKÝ, P. Člověk a čas. Time management IV. generace. 2. vydanie. Praha: GradaPublishing, 2006. 260 s. ISBN 80-2471-701-8.
GRUBER, D. Time management. 3. vyd. Praha: Management Press, 2009. 231 s. ISBN 9788072612116.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 167

A
B
C
D
E
FX
63,5 %19,2 %10,2 %
1,2 %
0,6 %
5,3 %
 
Vyučujúci:
PhDr. Richard Keklak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: