Sep 20, 2020   6:23 a.m.      Ľuboslav, Ľuboslava        
University information system

Course syllabus BMMG10142 - Media Production (FM - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMG10142
Názov predmetu:
Mediálna produkcia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracovanie určenej témy a prezentácia
 
Výsledky vzdelávania:
Na základe analýzy stavebných prvkov audiovizuálneho diela umožniť študentom základnú orientáciu v logistických procesoch, ktoré vedú k vytvoreniu audiovizuálneho diela.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Logistika procesu tvorby audiovizuálneho diela.
2. Postavenie producenta v procese tvorby audiovizuálneho diela.
3. Profesie zúčastnené na tvorbe televízneho diela.
4. Základy plánovania a produkčný manažment.
5. Zásady vedenia kreatívneho tímu z pohľadu efektivity.
6. Rozbor a analýza audiovizuálnych diel z pohľadu producenta.
7. Systémové miesto producenta v hranej tvorbe.
8. Systémové miesto producenta v tvorbe zábavných formátov.
9. Producent v dokumentárnej tvorbe.
10. Úloha producenta pri tvorbe nových formátov.
11. Úlohy producenta pri príprave a realizácii scénickej dekorácie.
12. Svietenie scény z pohľadu producenta.
13. Základy strihovej skladby.
14. Základy postprodukcie pre producenta.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BLUMENTHAL, H.,J.: This Business of Television, New York, 2001.
MILLERSON, G.: Television production, New York, 1998.
ZETTL, H.: Production, Handbook. 8.vyd. Los Ageles, 2002.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 57

A
BC
D
E
FX
35,1 %
22,8 %
26,3 %
12,3 %
3,5 %0 %
 
Vyučujúci:
Mgr. Jana Pazderová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Type of output: