Oct 1, 2020   0:37 a.m.      Arnold        
University information system

Course syllabus BMMG10213 - Bachelor Dissertation Seminar (FM - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code: BMMG10213
Course unit title: Bachelor Dissertation Seminar
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
FARKAŠOVÁ, D., PADYŠÁKOVÁ, H., REPKOVÁ, R. 2017. Záverečné práce. Martin : Osveta, 2017. 130 s. ISBN 978-80-8063-453-7.
MEŠKO, D. a kol. 2013. Chcete byť úspešní na vysokej škole? Akademická príručka. 3. vyd. Martin : Osveta, 2013. 495 s. ISBN 978-80-8063-392-9.
Metodické usmernenie MŠ SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní.
Smernica rektora č. 8/2015 – o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na PEVŠ.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 z 01. júla 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 131/2002 z 21. februára 2002 Z. z. o vysokých školách. Zákon č. 618/2003 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 32

A
B
C
D
E
FX
9,4 %
21,9 %
28,1 %
15,6 %
18,8 %
6,2 %
 
Name of lecturer(s): PhDr. Richard Keklak, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification: 30. 6. 2020
Supervisor:
PhDr. Richard Keklak, PhD.


Last modification made by Mgr. Jozef Sisák on 06/30/2020.

Type of output: