Oct 1, 2020   0:47 a.m.      Arnold        
University information system

Course syllabus BMMG10214 - Media and Author Rights (FM - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BMMG10214
Course unit title:
Media and Author Rights
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
3
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Recommended or required reading:
Basic:
DRGONEC, J. Sloboda prejavu a sloboda po prejave. Šamorín: Heuréka, 2013. 410 p. ISBN 978-80-89122-89-9.
KERECMAN, P. Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva. Bratislava: Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave, 2003. 195 p. ISBN 80-89141-01-3.
KERECMAN, P. Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím. Bratislava: Slovenský syndikát novinárov, 2009. 151 p. ISBN 978-80-969584-4-3.
SEČÍK, I. Legislatívne regulovanie duálneho systému rozhlasového a televízneho vysielania v Európe. In: . Otázky žurnalistiky, 1993, č. 4, s. 207-216. Bratislava: Otázky žurnalistiky, 1993.
SEČÍK, I. Význam verejnoprávnych médií v politickom a kultúrnom systéme spoločnosti. In. Studia Politica Slovaca. Roč. 1, č. 1, s. 21-53 . Bratislava: ÚPV SAV, 2008. ISSN 1337-8163.
WILFLING, P. -- KOVÁČECHOVÁ, E. Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti. Pezinok: VIA IURIS-Centrum pre práva občana, 2011. 56 p. ISBN 978-80-970686-1-5.
KEKLAK, R. -- ONDRÁŠIK, B. -- BREČKA, S. Médiá a novinári na Slovensku. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2010. 232 p. ISBN 978-80-8944-732-9.
SEČÍK, I. -- JAŠŠOVÁ, E. Prostriedky masovej komunikácie a masmediálna politika na Slovensku. In. Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia?. Bratislava: VEDA, 2014. 352 p. ISBN 978-80-224-1425-8.
KUKLIŠ, Ľ. Regulácia elektronických médií. Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2015. 184 p. ISBN 978-80-8168-155-4.

Recommended:
Rezolúcia (74) 26 o práve na odpoveď
Slovenská mediálna legislatíva v európskom kontexte /seminár). SSN, 2003 - 135 s.
Smernica EP a rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. 11. 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách
Správy o stave vysielania v SR a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za ostatné roky
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 31

A
BCDE
FX
3,2 %
12,9 %
25,8 %
35,5 %
19,4 %
3,2 %
 
Name of lecturer(s):
Mgr. Ivan Sečík, CSc. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification:
30. 6. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Jozef Sisák on 06/30/2020.

Type of output: