30. 10. 2020  14:03      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10004 - Marketingový manažment (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: BMMM10004
Názov predmetu: Marketingový manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: Masmediálna a marketingová komunikácia, 1. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežne 50%, v skúšobnom období 50%, test, písomná práca (poradenský projekt), písomný test
 
Výsledky vzdelávania:
Vysvetliť hlavné charakteristiky plánovania, riadenia a kontroly za účelom nadobudnutia strategických zručností v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Marketingový manažment – pojem, podstata.
Analýza konkurencie firmy, jej vyhodnotenie a vytváranie marketingových stratégií.
Meranie, analýza a prognózovanie dopytu.
Segmentácia, voľba cieľových trhov a marketingovej stratégie pre diferenciáciu a 
umiestnenie ponuky
Vývoj, testovanie a uvedenie na trh nového produktu
Riadenie produktov prostredníctvom ich životného cyklu, výrobkových rád, značky a obalu
Vytváranie cenových stratégií a voľba distribučných ciest
Analýza spotrebiteľských trhov a kúpne správanie
Analýza trhu organizácií a ich kúpneho správania

LESÁKOVÁ, D A K. Strategický marketing. Bratislava: SPRINT, 2007. 354 s. ISBN 80-89085-92-7.
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5.
BOUČKOVÁ, J. Marketing. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179-577-1.
MEFFERT, H. Marketing management. Praha: Grada Publishing , 1996.
kolektív: Marketing manažment II. Ako v súčasnom trhovom prostredí postupovať. Bratislava: 228 s.r.o. 2007, ISBN 978-80969856-1-6. Kapitoly 4,5.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
LESÁKOVÁ, D A K. Strategický marketing. Bratislava: SPRINT, 2007. 354 s. ISBN 80-89085-92-7.
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5.
BOUČKOVÁ, J. Marketing. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179-577-1.
HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2000.
HORÁKOVÁ, I. -- STEJSKALOVÁ, D. -- ŠKAPOVÁ, H. Strategie firemní komunikace. 2. vyd. Praha: Management Press, 2008. 254 s. ISBN 80-7261-178-2.
MEFFERT, H. Marketing management. Praha: Grada Publishing , 1996.
doplnkové prednáškové materiály učiteľa
kolektív: Marketing manažment II. Ako v súčasnom trhovom prostredí postupovať. Bratislava: 228 s.r.o. 2007, ISBN 978-80969856-1-6. Kapitoly 4,5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 700

AB
C
DE
FX
30,7 %18,9 %19,0 %
12,7 %
17,3 %
1,4 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: