31. 10. 2020  8:14      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10008 - Diplomový seminár (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMM10008
Názov predmetu: Diplomový seminár
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3. semester
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1.V priebehu semestra študent odovzdá 3 dokumenty (v súčte môže študent získať max. 80 bodov):
 v 4 týždni výučby – študent odovzdá a prezentuje školiteľom podpísaný projekt diplomovej práce.
 v 8 týždni výučby – študent odovzdá školiteľom podpísaný zoznam základnej literatúry k téme diplomovej práce; zároveň odovzdá rešerš k téme záverečnej práce, ktorá môže byť spracovaná aj študentom z dostupných on-line databáz (napr. ProQuest, Web of Science a pod.). Rovnako študent odovzdá školiteľom podpísanú štruktúru záverečnej práce; štruktúra práce by mala obsahovať návrh jednotlivých kapitol a podkapitol záverečnej práce; každá z kapitol a podkapitol by mala obsahovať krátku anotáciu a minimálne jeden literárny zdroj.
 v 12 týždni výučby – študent odovzdá školiteľom podpísanú rozpracovanú časť diplomovej práce v rozsahu min. 15 normostrán; môže ísť o rozpracovanú časť teoretickej alebo aj praktickej časti záverečnej práce; text musí spĺňať všetky predpísané formálne náležitosti záverečných prác.
2. Ústna skúška v skúškovom období - prezentácia rozpracovanej časti diplomovej práce.
• Na získanie hodnotenia je potrebné odovzdať príslušné dokumenty načas. Za neskoré odovzdanie, jednotlivo za každý dokument, budú z max. počtu 80 bodov odpočítané 2 body za každý deň omeškania.
3. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov, na hodnotenie D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
4. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý získa v súčte menej ako 56 bodov alebo bude mať viac ako 50% neúčasť na výučbe.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú základné metodické usmernenia pri tvorbe diplomovej práce - od významu rámcových zložiek textu, konštrukciu obsahu práce až významové aspekty využitia poznámkového aparátu, ako aj zostavy zoznamu použitej literatúry, prameňov a príloh. Cieľom diplomového seminára je oboznámiť študentov s obsahovými a formálnymi požiadavkami na diplomovú prácu v súlade s legislatívnymi normami fakulty a vysokej školy. Zámerov je študentov zorientovať v zásadných metodických otázkach spracovania schválenej témy diplomovej práce, ako aj vo formuláciách cieľov diplomovej práce, spracovania výskumných otázok, hypotéz a analytických riešení zvolenej problematiky.
Študenti získajú znalosti z oblasti metodológie diplomovej práce a z oblasti obsahovej a formálnej stránky práce. Časť seminára je zameraná na poznatky z oblasti jazyka a štýlu diplomovej práce, ako aj technických parametrov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Prednáška
Základné ustanovenia záverečnej práce
•Autor a jeho povinnosti pri tvorbe práce.
•Obsah záverečnej práce.
•Vedúci záverečnej práce a jeho úloha pri tvorbe ZP.
•Spolupráca s vedúcim záverečnej práce.

2.Prednáška
Požiadavky na záverečnú prácu
•Rozsah záverečnej práce.
•Vymedzenie problému záverečnej práce.
•Štruktúra záverečnej práce.
•Úvodná časť záverečnej práce.

3.Prednáška
Hlavná textová časť
•Úvod, jadro, záver.
•Resumé.
•Zoznam použitej literatúry.

4.Prednáška
Formálna úprava záverečnej práce
•Jazyková stránka diplomovej práce.
•Grafická úprava textu diplomovej práce.

5.Prednáška
Spôsob citovania a zásady spracovania bibliografických údajov
•Citát a parafráza.
•Metódy citovania.
•Príklady citovania a zápis bibliografických odkazov.

6.Prednáška
Odovzdanie záverečných prác
•Proces odovzdania.
•Sprístupnenie práce a licenčná zmluva o použití školského diela
•Posudky záverečnej práce a ich spracovanie.

7.Prednáška
Obhajoba záverečnej práce
•Priebeh obhajoby.
•Metodika k tvorbe obhajoby.

8.Prednáška
Kvantitatívny vs. kvalitatívny prístup
•Štruktúra kvantitatívnej štúdie.
•Štruktúra kvalitatívnej štúdie.
•Teoretická a tvorbová práca.

9.Prednáška
Metodológia, voľba vhodných metód v závislosti na cieľoch a predmete diplomovej práce
•Každý zo študentov predstaví svoj metodologický prístup v ZP a metódy, ktoré študent v práci použije k naplneniu stanovených cieľov práce.
•Hodnotenie a diskusia.

10.Prednáška
Analýza a syntéza poznatkov v praktickej časti práce
•Každý zo študentov predstaví prepojenie teoretického rámca práce s jej empirickou časťou.
•Hodnotenie a diskusia.

Povinná literatúra:
Smernica rektora č. 8/2015 – o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na PEVŠ.
Zákon č. 131/2002 z 21. februára 2002 Z. z. o vysokých školách.
Zákon č. 618/2003 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Metodické usmernenie MŠ SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 z 01. júla 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
MEŠKO, D. a kol. 2013. Chcete byť úspešní na vysokej škole? Akademická príručka. 3. vyd. Martin : Osveta, 2013. 495 s. ISBN 978-80-8063-392-9.
HENDL, J. 2006. Přehled statistických metod spracování dat. Praha : Portál, 2006. 3. vyd. 696 s. ISBN 978-80-736-7482-3.
HENDL, J. 2012. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2012. 2. vyd. 545 s. ISBN 978-80-262-0219-6.

Odporúčaná literatúra:
KATUŠČÁK, D. 2013. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 3. vyd. Nitra : Enigma 2013. 162 s. ISBN 80-8913-245-4.
KOLEKTÍV AUTOROV. 2013. Pravidlá slovenského pravopisu. 4. vyd. Bratislava : VEDA, 2013. 590 s. ISBN 978-80-2241-331-2.
BALÁŽOVÁ, Ľ., BUZÁSSYOVÁ, K. a kol. Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G). 1 vyd. Bratislava : Veda 2006. 1133 s. ISBN 8022409324
BALÁŽOVÁ, Ľ., BUZÁSSYOVÁ, K. a kol. Slovník súčasného slovenského jazyka (H – L). 1 vyd. Bratislava : Veda 2011. 1087 s. ISBN 9788022411721
FARKAŠOVÁ, D., PADYŠÁKOVÁ, H., REPKOVÁ, R. 2017. Záverečné práce. Martin : Osveta, 2017. 130 s. ISBN 978-80-8063-453-7.

Technické normy k formálnej úprave záverečnej práce:
STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov.
STN ISO 214: 1998. Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu.
STN ISO 690: 1998. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.
STN 01 6910: 1999. Pravidlá písania a úpravy písomností.
STN ISO 690-2: 2001. Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti.

 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 674

A
BCDE
FX
55,9 %
20,6 %
18,5 %2,5 %1,3 %1,2 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Richard Keklak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil: prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: