31. 10. 2020  8:20      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10025 - Spotrebiteľské správanie (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMM10025
Názov predmetu: Spotrebiteľské správanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 40 bodov aktivita na seminári a písomná záverečná správa z prieskumu
Záverečné hodnotenie: 60 bodov písomná skúška, podmienkou na úspešné urobenie skúšky, je získanie aspoň 50% bodov zo skúšky, t. j. aspoň 30 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z písomnej záverečnej skúšky získa menej ako 30 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Porozumenie správaniu spotrebiteľa. Kultúrny rámec spotrebiteľského správania, vplyvy sociálneho prostredia, pochopenie motivácie, postojov a hodnôt, psychických procesov, ktoré sú dôležité v spotrebiteľskom správaní. Analýza spotrebiteľského správania sa v rôznych spotrebiteľských skupinách.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky. Vymedzenie a význam mediálneho a marketingového výskumu pre manažérske rozhodovanie. Typy výskumu, oblasti skúmania.
Rozhodovanie o realizácii mediálneho a marketingového výskumu – situácie, kedy môže pomôcť a kedy nie; výber realizátora výskumu.
Proces výskumu a projekt výskumnej štúdie. Postupnosť krokov marketingového výskumu. Zostavenie projektu.
Dopytovanie, pozorovanie – metódy zhromažďovania údajov. Charakteristika, oblasti použitia.
Tvorba dotazníka. Štruktúra a typy otázok.
Výberové zisťovanie. Metódy výberu vzorky.
Určenie veľkosti vzorky. Panelový výskum.
Spracovanie zhromaždených údajov. Kontrola, kódovanie, tvorba číselníka, editovanie.
Vytvorenie elektronického súboru údajov vhodného na analýzu.
Predbežná analýza údajov v marketingovom výskume. Tabelovanie – jednoduché tabuľky. Výpočet stredných hodnôt, grafické spracovanie.
Triedenie druhé stupňa – krížové tabuľky.
Zisťovanie štatisticky významných rozdielov.
Záverečná správa. Písomná, ústna forma. Zásady tvorby, štruktúra záverečnej správy.

RICHTEROVÁ a kol.: Úvod do výskumu trhu. Bratislava: Sprint 2, 2013, ISBN 978808939354
TRAMPOTA, T. – VOJTĚCHOVSKÁ, M.: Metody výzkumu médií. Praha : Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 121

AB
C
D
E
FX
35,5 %
12,4 %
31,4 %
14,9 %
4,1 %
1,7 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Pavol Minár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: