30. 10. 2020  14:16      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10027 - Kultúra a umenie súčasnosti (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMM10027
Názov predmetu:
Kultúra a umenie súčasnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na hodinách, vypracovanie úloh na hodine. Seminárna práca v rozsahu 10 strán (Times New Roman, 12 b., 1,5 riadkovanie) na tému: Vedenie ľudí pri tvorivej práci (forma: prípadová štúdia na základe osobnej skúsenosti (nie druhého, nie vymyslená), esej podľa stanovenej štruktúry – analýza konkrétneho problému podľa výberu študenta) + ppt. prezentácia
Hodnotenie:
Test: 50 bodov – max. 50, min. 25 b
Seminárna práca: 30 bodov – 10 b ppt + 20 bodov seminárna práca (aspoň 15 b)
20 bodov dochádzka – 2 dopredu ospravedlnené absencie, ak väčší počet – uznaná žiadosť podľa študijného poriadku a zníženie hodnotenia
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je predstaviť študentov svet súčasného kultúrneho a umeleckého diania v kontexte spoločenského vývoja od moderny 20. storočia po súčasnosť. Dôležitý je práve kontext, aby študenti videli paralely medzi kultúrnym dianím a vývojom médií a mediálnej komunikácie v súvislostiach. Predmet sa zameria na vysvetlenie základných pojmov moderného a postmoderného diania, základných historicko-kultúrnych paralel s dôrazom na postmoderný obrat na sklonku 20. storočia a súčasnosť.
 
Stručná osnova predmetu:
Kultúra a jej obsah, umenie a médiá
Pohľad 21. Storočia na termíny kultúra a umenie
Regionálne, národné, nadnárodné, globálne
Súčasné medializovanie kultúry, globalizácia a lokalizácia, trendy a alternatívy
Začiatok súčasnosti: Moderna: médiá a štýly klasickej moderny
Avantgardy, surrealizmus, Kafka + zrodenie filmu
Od moderny k pop-artu (1945 – 1980)
Abstrakcia, pop-art, beatnici, Kerouac, avantgarda + zrodenie televízie a hudobného priemyslu
Postmoderna I. (1970 - 2000)
Architektúra, Kurt Vonnegut, pop-moderna, videokultúra, individualizácia zábavy, turistický ruch
Postmoderna II. Digitálna éra (1990 – dnes)
Hyperkonzumentská éra, životný štýl ako umenie, virtuálne svety, Umberto Eco
Ikony súčasnosti 1. Jeff Koons, David Bowie, Wim Wenders, J.R.R:Tolkien
Ikony súčasnosti 2. Banksy, Quentin Tarantino, Bjork, Salman Rushdie
Inštitúcie: Umenie ako turistická atrakcie. Louvre, Museum of Modern Art a ďalšie...
Dekulturalizácia, rekulturalizácia, altrenativizácia, individualizácia
Lokálna kultúra, alternatívne dianie, vážna kultúra, kultúrna história dnes

Odporúčaná literatúra:
Nelson, R. Shiff, R.: Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava: Slovart, 2004
Záhradka, P. (ed): Estetika na přelomu milénia, Brno: Barrister&Principal, 2010
Welsch, W.: Naše postmoderní moderna. Praha: Zvon 1994
Umění 20. století. Praha: Slovart 2012
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 191

A
B
C
D
E
FX
73,8 %
20,9 %4,2 %
0,5 %
0,6 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: