30. 10. 2020  13:59      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10032 - Mediálna tvorba VIII (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMM10032
Názov predmetu: Mediálna tvorba VIII
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podrobnejšie podmienky na hodnotenie danej špecializácie určuje každý pedagóg na začiatku semestra. Hodnotenie špecializácie sa skladá z hodnotenia získaných vedomostí (test) a získaných zručností (mediálny produkt / výstup). Účasť na výučbe je povinná v rozsahu minimálne 90 % z celkového počtu hodín. Študent je povinný odovzdávať čiastkové alebo záverečné práce v stanovené termíny. Nedodanie určených prác načas môže byť dôvodom na neabsolvovanie predmetu. Výsledné hodnotenie je priemerom čiastkových hodnotení.
Jednotlivé stupne (známky) klasifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, uvedeného v Smernici rektora č. 1/2014, článok 3, odsek 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky a vyššie zručnosti potrebné pre multimediálneho žurnalistu z oblasti mediálnej tvorby – print, foto, rozhlas, televízia, mediálny prejav. Obsah predmetu je orientovaný na umeleckú produkciu, ktorá sa čoraz viac stáva súčasťou klasickej žurnalistickej produkcie. Študent sa prenikne do zákonitostí a procesov umeleckej tvorby, oboznámi sa s niektorými žánrami a vyskúša s tvorbu v nich. Pri výučbe sa postupuje podľa koncepcie budovania poznatkov a zručností multimediálneho žurnalistu schválenej na Ústave mediálnych produkcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Printová tvorba: Poviedka. Umelecký verzus žurnalistický štýl písania. Od námetu k synopse. Objasnenie pojmu synopsa. Dramaturgia príbehu – stavba. Klasická Aristotelovská 5 stupňová dramatická stavba + katarzia
Fotografická tvorba: Výtvarná fotografia. Práca so svetlom v ateliéri a v exteriéri. Postprodukcia a jej význam pri tvorbe výtvarnej fotografie.
Rozhlasová tvorba: Rozhlasová hra. Druhy rozhlasovej hry. Rozhlasová reprodukcia slovesného umeleckého diela. Prenos divadelnej inscenácie. Rozhlasová hra (pôvodná rozhlasová inscenácia). Stavebné prvky rozhlasovej hry (inscenácie). Dramatický čas, dramatický priestor. Reč v rozhlasovej hre. Réžia, herec, poslucháč. Hudba a zvukové efekty v rozhlasovej hre
Televízna tvorba: Malé audiovizuálne dielo: výber témy, žánru, charakterov hlavných postáv, spoločenského kontextu vzhľadom k zmyslu autorskej výpovede. Spolupráca autora a dramaturga. Spoločenská objednávka verzus autorská výpoveď. Poukázanie na rôzne možnosti umeleckého vyjadrenia danej témy a rozdielnosť výsledku. Námet, synopsa, filmová poviedka, scenár. Formálna podoba scenáru – členenie na obrazy, zvukovú stránku a vizuálnu stránku. Funkčnosť príbehu a jeho základných stavebných prvkov: expozícia, kolízia – funkcia náhody, kríza, peripetia, katastrofa, katarzia. Dramatická postava ako hlavný nositeľ príbehu.
Mediálny prejav: Diskusné relácie – odborné, spoločenské, politické. Pravidlá diskusie. Argumentácia a manipulácia. Konflikty a ich zvládanie. Zapojenie publika a divákov do diskusnej relácie.

Carriére, J. C. 1995. Vyprávět príbeh. Praha : Národný filmový archív 1995. 206 s. ISBN 80-7004-081-5.
Cieľ, M. 1992. Film, ilúzia a akcia. Bratislava : SFÚ – Národné kinematografické centrum 1992. 125 s.
Císař, J. 2009. Základy dramaturgie, 1. Situace. Praha : NAMU 2009. 298 s. ISBN 978-80-7331-146-9.
Čertíková, H. 2012. Abeceda moderátora. Bratislava : VŠMU 2012. 129 s. ISBN 978-80-89439-33-1.
Field, S. 2007. Jak napsat dobrý scénář. Praha : Rybka Publishers 2007. 280 s. ISBN 80-87067-65-7.
Hájek, J. 1986. Teorie umělecké kritiky. Praha : SPN 1986. 240 s. ISBN 80-7184-134-X.
Hradiská, E. - Hudíková, Z. - Čertíková, H. 2013. Praktikum sociálnej komunikácie. Žilina : Eurokódex 2013. 406 s. ISBN 978-80-89447-94-7.
Hudíková, Z. 2010. Prejav v elektronických médiách. In Tušer. A. a kol. Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava : Eurokódex, s. r. o. 2010. 368 s. ISBN 978-80-89447-16-9.
Jindra J. 2011. Jan Jindra: Reklamní a produktová fotografie. Brno : Computer Press 2011. 232 s. ISBN 978-80-251-3112-1.
Kasarda, M. 2012. Praktická príručka písania pre profesionálov. Bratislava : Eurokódex, 2012. 208 s. ISBN 978-80-894-4768-8.
McLuhan, M. 2000. Človek, médiá a elektronická kultúra. Brno : JOTA 2000.
Sarvaš, P. 1992. Rozhlasové umenie vo veku televízie. Bratislava : Výskumný ústav kultúry 1992. 148 s. ISBN 80-88-732-53-2.
Štorkán, K. - Bauman, M. 1983. Umění Interview. Brno : Vydavatelství Novinář 1983. 315 s.
Varis L. 2007. Lee Varis: Pleť a fotografie. Brno : Zoner Press 2007. 414 s. ISBN 978-80-86815-84-8.
Žilka, T. 1987. Poetický slovník. Bratislava : Tatran 1987. 435 s.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
optimálny počet skupiny na špecializáciu je 10, v prípade menej obsadených špecializácií môže byť aj menší, študenti môžu na cvičeniach pracovať aj v malých tímoch (2 – 4)
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 156

A
B
C
D
E
FX
55,8 %
31,4 %10,3 %1,3 %
1,2 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: