30. 10. 2020  14:29      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10033 - Teória médií a masovej komunikácie (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: BMMM10033
Názov predmetu:
Teória médií a masovej komunikácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2. ročník, 3. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
účasť na prednáškach, seminárna práca, ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie poznatkového aparátu a prehľadu o vývoji vedeckej disciplíny na Slovensku a vo svete v chronologickom slede, v adekvátnom rozsahu a s primeraným dôrazom na jeho aplikáciu z hľadiska interdisciplinárnych prístupov a konkrétnych výsledkov bádaní (teoretické a metodologické východiská a ich význam pre mediológiu a komunikológiu). „Orientácia“ v osobnostiach, v hlavných prácach najvýznamnejších teoretikov, ktorí/é sú kľúčoví/é pre posun v oblasti vedy o médiách a komunikácii.
 
Stručná osnova predmetu:
Komunikácia a médiá
Vývoj a súčasný stav mediálnych štúdií
Interdisciplinárny prístup ku skúmaniu médií
Kulturálny prístup k štúdiu médií
Semiotický prístup ku skúmaniu médií
Sociológia a médiá
Subjekty a identita
Mediálna produkcia
Mediálne texty
Mediálne publikum
Náplňou predmetu je zoznámenie sa s problematikou teoretických prístupov k skúmaniu masovej
komunikácie v priereze vývoja vedy o médiách vychádzajúcej z tradície sociologického štúdia médií a mediálnych štúdií inšpirovaných kultúrnymi aspektmi o komunikácii.

ROZSAH:
2 hodiny týždenne, 1 hodina prednášok / 1 hodina seminárov (denná forma štúdia),
12 hodín za semester, prezenčná metóda (externá forma štúdia)


ODPORÚČANÁ LITERATÚRA:
JIRÁK, J. -- KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178-697-7.
JIRÁK JAN, -- KÖPPLOVÁ BARBARA. Masová médiá. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 143 s. ISBN 978-80-7367-466-3.
HALLIN, D C. -- MANCINI, P. Systémy médií v postmoderním světě. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 367 s. ISBN 80-7367-377-2.
MCCOMBS, M E. Agenda setting. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 251 s. ISBN 80-7367-591-2.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 157

A
B
C
DE
FX
35,7 %
26,1 %
15,3 %
17,2 %
5,7 %
0 %
 
Vyučujúci:
Dr. Jozef Bohunický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil: prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: