30. 10. 2020  14:36      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10034 - Dejiny reklamy a reklamného priemyslu (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: BMMM10034
Názov predmetu:
Dejiny reklamy a reklamného priemyslu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
4 semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
50 priebežne, 50% písomná skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s vývojom reklamy a reklamného priemyslu v jednotlivých etapách rozvoja trhového hospodárstva a zároveň poskytnúť informácie o prelínaní sa médií s reklamou a reklamným priemyslom, ako aj závislosti médií od rozvoja tohto segmentu.
 
Stručná osnova predmetu:
Reklama a reklamný priemysel – pojmy, funkcie, význam
Reklama od počiatkov v r. 1630
Dejiny modernej reklamy
História reklamného priemyslu
Dejinný kontext vývoja reklamy a reklamného priemyslu
Reklama a reklamný priemysel v kontexte rozvoja médií
Prehľad historických reklamných kampaní
Jedna z prvých reklamných kampaní Coca coly
Použitie umeleckých diel na reklamné účely
Rozvoj reklamy a reklamného priemyslu v Československu a na Slovensku
Prípadové štúdie reklamných kampaní

Odporúčaná literatúra:
PINCAS, S., LOISEAU,M. 2009. Dějiny reklamy. Bratislava. Slovart, 2009. 336 s. ISBN 9788073912666.
HORŇÁK, P. 2011. Reklama. Zlín, Verbum Publishing, 2011. 320 s. ISBN 9788090427334
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 155

A
B
C
D
E
FX
35,5 %
31,0 %
18,1 %
11,0 %
4,4 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: