30. 10. 2020  14:45      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM20236 - Mediálny projekt IV. (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMM20236
Názov predmetu: Mediálny projekt IV.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vytvorí projekt – praktický mediálny výstup, ktorý je výsledkom jeho individuálnej alebo tímovej práce. Téma projektu sa s pedagógom dohoduje každý semester osobitne, vždy na začiatku a súvisí s určenou obsahovou a žánrovou orientáciou špecializácie v danom semestri (pozri predmet Mediálna tvorba v danom semestri).
Jednotlivé stupne (známky) klasifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, uvedeného v Smernici rektora č. 1/2014, článok 3, odsek 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentovi dostatočný priestor na aplikáciu získaných poznatkov a rozvinutie zručností v špecializácii / špecializáciách ku ktorej inklinuje. Po absolvovaní predmetu študent dokáže tvoriť mediálny produkt na profesionálnejšej úrovni.
 
Stručná osnova predmetu:
Každá projekt sa realizuje podľa štandardných postupov.
Predprodukčná fáza: výber námetu, tvorba koncepcie, štruktúra / scenár projektu (technický, literárny) atď., príprava realizácie
Produkčná fáza: realizácia podľa pripravenej koncepcie
Postprodukčná fáza: postprodukčné úpravy, kompletizácia častí a finálne dolaďovanie, príprava prezentácie projektu
Verejná prezentácia projektu
Spätná väzba na projekt

Gauthier, G. 2004. Dokumentární film, jiná kinematografie. Jihlava : AMU+Jihlava 2004. 507 s. ISBN s. 80-7331-023-6.
Hanáčková, A. 2008. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánru. Olomouc : Univerzita Palackého Olomouc 2008.
Hečko, K. 1998. Príprava a scenár dokumentárneho filmu. Bratislava : Aritifex 1998. 197 s. ISBN 80-88776-08-2.
Hradiská, E. - Hudíková, Z. - Čertíková, H. 2013. Praktikum sociálnej komunikácie. Žilina : Eurokódex 2013. 406 s. ISBN 978-80-89447-94-7.
Hrivňáková, E. - Kristián, P. 2007. Digitálna fotoškola. Brno : Zoner 2007. 144 s. ISBN 80-86815-37-4.
Jindra J. 2011. Jan Jindra: Reklamní a produktová fotografie. Brno : Computer Press 2011. 232 s. ISBN: 978-80-251-3112-1.
Kasarda, M. 2012. Praktická príručka písania pre profesionálov. Bratislava : Eurokódex, 2012. 208 s. ISBN 978-80-894-4768-8.
Mc Luhan, M. 2000. Človek, médiá a elektronická kultúra. Brno : JOTA 2000. ISBN 80-7217-128-3.
Štorkán, K. - Bauman, M. 1983. Umění Interview. Brno : Vydavatelství Novinář 1983. 315 s.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
optimálny počet skupiny na špecializáciu je 10, v prípade menej obsadených špecializácií môže byť aj menší, študenti môžu na projekte pracovať aj v malých tímoch (2 – 4)
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 91

A
B
C
D
E
FX
35,2 %
19,8 %
11,0 %
19,8 %
14,2 %0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: