30. 10. 2020  14:54      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM20239 - Marketing kultúry (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMM20239
Názov predmetu: Marketing kultúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1/3 semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú mať študenti za úlohu vypracovať a prezentovať semestrálny projekt (25% známky). Vyžaduje sa pravidelná účasť a aktivita na seminároch (5%). Na záver semestra študenti absolvujú písomnú skúšku (70 %).
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so zákonitosťami existencie umenia a kultúry v trhovej ekonomike. Predmet vysvetľuje ekonomické rozdiely medzi priemyselnou a umeleckou produkciou. Poukazuje na základné odlišnosti medzi klasickým marketingom uplatňovaným v obchode a priemysle a marketingom v umení a kultúre. Analyzuje konkrétne marketingové nástroje využívané v rôznych kultúrnych a umeleckých organizáciách.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do marketingu kultúry, zadanie seminárnych prác
Rozdiely medzi tradičným marketingom a marketingom kultúry
Trhy kultúrnych organizácií
Publikum, spotrebiteľské správanie, rozvíjanie publika
Marketingový výskum v kultúre
Špecifiká marketingového mixu v kultúre, produkt
Cena a distribúcia v kultúre
Marketingová komunikácia
Rozšírený marketingový mix – ľudia, miesto
Marketingové plánovanie v kultúre
Prezentácia seminárnych prác

TAJTÁKOVÁ, M. a kol.(2010). Marketing kultúry: ako osloviť a udržať si publikum. Bratislava: Vyd. Eurokódex, 2010, 260 s. ISBN 978-80-89447-29-9.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 113

A
B
C
D
E
FX
55,8 %
14,2 %
12,4 %
10,6 %
7,0 %
0 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: