30. 10. 2020  14:29      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM20240 - Stratégia tvorby mediálneho programu a obsahu (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMM20240
Názov predmetu:
Stratégia tvorby mediálneho programu a obsahu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1) Povinná 100% účasť na prednáškach, seminároch a cvičeniach - tvorí 30% z hodnotenia,
2) Seminárna práca (5-6 normostrán) na zadanú tému - tvorí 30% z hodnotenia,
3) Písomný test, uzatvorené a otvorené otázky - tvorí 40% z hodnotenia.
Študent musí získať min. 50% z hodnotenia z každej z vyššie uvedených podmienok.
Jednotlivé stupne (známky) klasifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, uvedeného v Smernici rektora č. 1/2014, článok 3, odsek 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o hlavných subjektoch rozhlasového a televízneho trhu s ich súvislosťami, dokáže zhodnotiť možnosti financovania rozhlasového a televízneho programu z rôznych zdrojov, zvládne segmentáciu rozhlasových a televíznych programov i kanálov na trhu. Dokáže využiť kvantitatívne a kvalitatívne výskumy pre rôzne typy analýz. Porozumie stratégii tvorby rozhlasového a televízneho programu.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Prehľad o mediálnom trhu: ADRESÁT (Populácia SR, Life Style); HRÁČI (televízia, printy, rádiá, Internet); FINANCIE (výdavky na reklamu, verejné zdroje (štátny rozpočet, fondy, koncesionárske poplatky, investori…),
Zdroje dát, bariéry vstupu do odvetvia.
Segmentácia obyvateľov SR podľa LifeStyle: výskum značky „need scope“
Národný kontinuálny prieskum trhu, médií, životného štýlu a segmentácie spotrebiteľov – MML TGI
Elektronický kontinuálny kvantitatívny výskum – píplmetre: metóda; zavádzací výskum; kalibračný výskum metódy analýzy vysielaných programov: audience flow, migračné krivky, dedenie divákov, distribúcia kontaktov, duplikácie programov; analýzy programov a časových priebehov
Kvantitatívny ad hoc výskum ako nástroj analýzy programu: typy výskumu, príklady využitia v hodnotení programov.
Kvalitatívny výskum ako nástroj analýzy programu: typy výskumu, príklady využitia v hodnotení programov
Kvalitatívny výskum ako nástroj analýzy programu: typy výskumu, príklady využitia v hodnotení programov. Internet a rozvoj rozhlasového a televízneho vysielania: návštevnosť internetu, výdavky na reklamu, nové médiá, alternatívne prístupy k programom: TV stream, VOD, OTT a iné.
Segmentácia televíznych kanálov a programov podľa výskumu značky „need scope“.
Európsky televízny trh a globalizácia audiovizuálnej produkcie, operátori a distribučné siete pre šírenie tv signálu, segmentácia televízneho publika, segmentácia televíznych služieb, globalizácia televízneho publika, globalizácia a-v produkcie, akvizície, licencované formáty, vlastné formáty

Odporúčaná literatúra:
Nytton, G. 2007. Príručka výskumu rozhlasového a televízneho publika. Bratislava : FORMÁT 2007. 230 s. ISBN 978-80-89005-20-8.
www.median.sk
www.tns-global.sk
www.pmt.sk
www.mediaresearch.sk
www.iabslovakia.sk
www.statistics.sk
www.avf.sk
www.rvr.sk

 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 149

A
B
C
D
E
FX
51,7 %
28,2 %
8,7 %9,4 %
2,0 %
0 %
 
Vyučujúci:
Mgr. Vladimír Fatika (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: