30. 10. 2020  15:11      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM20250 - Verejná mienka (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMM20250
Názov predmetu:
Verejná mienka
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Mediálne štúdiá, 1. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je:
- Účasť na prednáškach (80 %).
- Absolvovanie záverečného testu.
- Odovzdanie návrhu dotazníka podľa zadania.

Podmienky pre absolvovanie IŠP:
- 30 % účasť.
- Konzultácie s vyučujúcim.
- Odovzdanie návrhu dotazníku.
 
Výsledky vzdelávania:
Kurz "Verejná mienka" je komplexným kurzom metodológie sociálno vedného výskumu, ktorý študentom umožní porozumieť zákonitostiam výskumu verejnej mienky. Kurz si kladie za cieľ oboznámiť študentov so základnými metodickými koncepty, terminológiou a výskumnými stratégiami a metódami v sociálnych vedách. V kurze sa študenti zoznámia s podobou a úlohou výskumného projektu, ktorý budú na konci kurzu i sami vytvárať v podobe dotazníku, semi-štrukturovaného interview, alebo plánu pozorovania.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Seminár:
Úvod do spoločensko-vedného výskumu.
Spôsoby skúmania sociálnej reality.
Sociálny jav.


2. Seminár:
Výskum a jeho praktické využitie.
Funkcie výskumu.


3. Seminár:
Paradigmy sociálneho výskumu.
Potreba výskumu sociálnych javov ako dôsledok zmien spoločnosti.


4. Seminár:
Typy výskumov verejnej mienky.
Kvalitatívne a kvantitatívne prístupy.


5. Seminár:
Chyby pri výskumnej činnosti.
Kvalitatívny výskum - výhody a nevýhody.


6. Seminár:
Kvalitatívny výskum: Focus groups, Hĺbkové interviews /štrukturované, neštrukturované/, Biografická metóda, Oral History, Pozorovanie, Experiment, Obsahová analýza, Časová snímka, Diskurzívna analýza


7. Seminár:
Kvantitatívny výskum - tvorba výskumnej stratégie.
Výbery vzorky - Pravdepodobnostné (Náhodilý výber, Jednoduchý náhodný výber, Stratifikovaný náhodný výber, Zhlukový výber) a Nepravdepodobnostné (Pohodlný výber, Kvótny výber, Dimenzionálny výber, Zámerný výber, Zbierajúci výber)


8. Seminár:
Konštruovanie dotazníku.
Slohovanie dotazníka.
Typy otázok.
Používané znaky v dotazníku.


9. Seminár:
Typy dotazníkového výskumu (Interview s anketárom, Dotazník vypĺňaný hromadne, Poštová anketa,
Telefonické interview).
Skúmanie postojov (Škálovacie techniky, Bogardusova škála, Thurstoneova škála, Likertova škála
Guttmanova škála, Sémantický diferenciál, Analýza únikových odpovedí).
Multivariačná analýza (Využitie faktorovej analýzy k overeniu viaczložkovej štruktúry postoja,
Analýza latentnej štruktúry, Využitie multivariačnej klasifikačnej a multivariačnej nominálnej analýzy pri štúdiu postojov, Technika preukázania kauzálnych vzťahov, Model MIMIC)


10. Seminár:
Nepriame techniky zistovania postojov.
Fyziologické metódy zisťovania postojov.
Konštruovanie sociálnej reality.


11. Seminár:
Interpretácia výsledkov výskumu.
Etika práce výskumníka.


12. Seminár:
Marketingový výskum.
Spotrebiteľský výskum.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 50

A
B
C
D
EFX
48,0 %12,0 %24,0 %
8,0 %
8,0 %
0 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: