30. 10. 2020  14:46      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM20251 - Mediálny projekt VI (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMM20251
Názov predmetu: Mediálny projekt VI
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Masmediálna komunikácia
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ústna skúška na témy prednášok,
Aktivita na praktickom výkone v rámci seminárov
Dochádzka
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet obsahuje praktickú televíznu tvorbu a audiovizuálny jazyk vo svojej formálnej podstate pri jednokamerovom nakrúcaní a multikamerovom nakrúcaní. Tvorba záberu a sekvencie v záberovej výstavbe.
Predmet je zameraný na prácu v televíznom štábe, kde každý má svoju jednoznačnú profesnú funkciu.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet pozostáva z 12 prednášok a praktického televízneho cvičenia, ktorého nácvik prebieha vrámci seminárov. Študenti sú zadelení do konkrétnych profesií ako réžia, kamera, strih,...

Témy prednášok:
1. Multikamerové snímanie a jednokamerové snímanie, film , alebo televízny multikamerový záznam.
2. Práca v štúdiu a práca v exteriéroch
3. Technické vyjadrovacie prvky, tvorba komunikačnej formy
4. Kamerové uhly, pohľad kamery a pohľad diváka s ohľadom na psychológiu vnemu
5. Záberová kontinuita, alebo kedy aký záber /dvojica a jej dialóg pred kamerou/
6. Strih a strihové väzby, čas a jeho relativita
7. Detail, výraz, emócia, uveriteľnosť
8. Kompozícia v statickom obraze a dynamická kompozícia s ohľadom na pohyb kamery a pohyb na scéne
9. Realita vo filme a v skutočnosti, záznam je uveriteľný klam predstavujúci realitu v psychosenzorickej podobe
10. Vnútorný a vonkajší pohyb
11. Herec pred kamerou v sekvencii a v záberovej konštrukcii, rozdiely medzi hereckou prácou v divadle a pred kamerou
12. Emocionálna štruktúra vnemu s ohľadom na čitateľnosť kinematografického jazyku

Praktické cvičenie:
Študenti nakrútia televíznu inscenáciu v praktickom televíznom procese od vzniku námetu až do finálneho strihu. Dielo bude vznikať pod priamym vedením pedagóga, téma bude podľa pracovnej skupiny študentov a ich profesnej pripravenosti zvládnuť všetky profesie potrebné pre realizáciu televízneho diela.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SZOMOLÁNYI, A. Kamera! - Běží..., aneb, Několik moudrostí, jak tvořit pohyblivý obraz. 1. vyd. Bratislava: Citadella, 2016. 182 s. ISBN 978-80-8182-050-2.
SZOMOLÁNYI, A. -- MASCELLI, J. The Five C´s of Cinematography. USA: Focalpress, 2006. 249 s. ISBN 1-879505-41-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 61

AB
C
D
E
FX
78,7 %
11,5 %
8,2 %
0 %
1,6 %0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Peter Kubaľák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: