Oct 1, 2020   1:37 p.m.      Arnold        
University information system

Course syllabus BMMX90131 - Social Psychology in the Media and Marketing (FM - 2020/2021 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMX90131
Názov predmetu: Sociálna psychológia v médiách a marketingu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci: prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 1. 7. 2020
Schválil:
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 01. 07. 2020.

Type of output: