29. 10. 2020  8:42      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BMMG30088 - Techniky a postupy komerčnej fotografie 2 (FM - SS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenština          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMG30088
Názov predmetu:
Techniky a postupy komerčnej fotografie 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 18

AB
C
D
E
FX
5,6 %
44,4 %
44,4 %5,6 %0 %0 %
 
Vyučujúci: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
3. 7. 2020
Schválil:
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 03. 07. 2020.

Typ výstupu: