21. 10. 2020  6:09      Uršuľa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMG30088 - Techniky a postupy komerčnej fotografie 2 (FM - SS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMG30088
Názov predmetu:
Techniky a postupy komerčnej fotografie 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 18

A
BC
D
E
FX
5,6 %
44,4 %
44,4 %5,6 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
3. 7. 2020
Schválil: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 03. 07. 2020.

Typ výstupu: