Oct 31, 2020   9:30 a.m.      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
University information system

Course syllabus UTV38 - Duševné zdravie v škole (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
UTV38
Názov predmetu:
Duševné zdravie v škole
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Počet kreditov:
žiadne
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 9. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 09. 2020.

Type of output: