Oct 31, 2020   8:05 a.m.      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
University information system

Course syllabus BSPP90205 - Psychopatology (FPS - 2020/2021 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BSPP90205
Názov predmetu:
Psychopatológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
12 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
E
FX
100,0 %0 %0 %0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
18. 9. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 18. 09. 2020.

Type of output: