5. 7. 2020  22:04      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentov
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Vzťahová väzba (pripútanie v zmysle kvality vzťahovej väzby k opatrujúcej osobe) sa považuje za dôležitý faktor z hľadiska vývinu osobnosti a to nielen v období detstva a adolescencie, ale počas celého života. Sebahodnotenie sa vytvára na základe prvotnej interakcie matky, neskôr oboch rodičov a jeho úroveň súvisí s ich požiadavkami na dieťa. Skúsenosti dieťaťa z prostredia rodiny sa podieľajú na utváraní jeho sebahodnotenia aj v ďalších interakciách s rovesníkmi, v škole i mimo nej. Zámerom bakalárskej práce je zistiť prostredníctvom kvantitatívneho typu výskumu súvislosti vzťahovej väzby (meranej Dotazníkom zapamätaného rodičovského správania sEmbu) a sebahodnotenia (v oblasti osobné, vzťahové, rodinné a školské v Dotazníku sebahodnotenia). V úvodnej časti sa opíšu pojmy vzťahová väzba (attachment) a sebahodnotenie. Prezentujú sa poznatky z odborných literárnych zdrojov s údajmi o realizovaných výskumoch v tejto oblasti. Úvodná časť vyústi do formulácie cieľa vlastného výskumu a výskumných hypotéz (príp. otázok). V časti metódy sa uvedú informácie o výbere participantov výskumu (na základe špecifikovaného výskumného projektu), použitých metodikách a o spôsobe spracovania zozbieraných dát. V časti výsledky bude analyzované spracovanie výsledkov vzhľadom k stanoveným hypotézam a položeným výskumným otázkam. V diskusii budú zhrnuté a interpretované výsledky z vlastného výskumu v konfrontácii s výsledkami iných výskumov. Ďalej sa uvedú limity výskumu, návrhy ďalšieho skúmania a praktické dôsledky zistení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení