Aug 12, 2020   8:50 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Attachment a štýly rodičovstva očami adolescentov
State of topic:
approved (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Faculty: Faculty of Psychology
Supervising department:
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie - FPS
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Annotation: V období adolescencie prechádza veľkými zmenami nielen osobnosť adolescenta, ale aj vzťahy s ostatnými ľuďmi, s rodičmi zvlášť. Kým bezpečné väzby s rodičmi a teda istá vnímaná miera stability rodičovstva prispieva ku kontinuite emocionálneho vzťahu adolescenta s rodičom, nedôslednosť a nestálosť, či rozpornosť vo výchove rodičov môžu oslabovať citovú väzbu adolescentov k rodičom. Zároveň neautoritársky a nie príliš kontrolujúci prístup rodičov v tomto období je vhodný na to, aby adolescent neunikal do skupiny rovesníkov a ani sa neoslaboval vzťah s rodičmi. Percipovanie rodičovského prístupu v ranom detstve sa spolupodieľa na formovaní typu vzťahovej väzby a vice versa. Cieľom bakalárskej práce bude zistiť typy vzťahovej väzby v súvislosti so štýlmi rodičovstva (v dimenziách: pozitívny záujem, hostilita, direktivita, autonómia a nedôslednosť) u adolescentov. Pozoruhodné bude venovať sa problematike vzťahovej väzby (pripútania v zmysle kvality vzťahovej väzby k opatrujúcej osobe v dimenziách: odmietanie, emočná vrelosť, hyperprotektivita) a problémom štýlov rodičovstva z pohľadu adolescentov.

There are no limitations of the topic