12. 8. 2020  5:40      Darina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Attachment a štýly rodičovstva očami adolescentov
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie - FPS
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
V období adolescencie prechádza veľkými zmenami nielen osobnosť adolescenta, ale aj vzťahy s ostatnými ľuďmi, s rodičmi zvlášť. Kým bezpečné väzby s rodičmi a teda istá vnímaná miera stability rodičovstva prispieva ku kontinuite emocionálneho vzťahu adolescenta s rodičom, nedôslednosť a nestálosť, či rozpornosť vo výchove rodičov môžu oslabovať citovú väzbu adolescentov k rodičom. Zároveň neautoritársky a nie príliš kontrolujúci prístup rodičov v tomto období je vhodný na to, aby adolescent neunikal do skupiny rovesníkov a ani sa neoslaboval vzťah s rodičmi. Percipovanie rodičovského prístupu v ranom detstve sa spolupodieľa na formovaní typu vzťahovej väzby a vice versa. Cieľom bakalárskej práce bude zistiť typy vzťahovej väzby v súvislosti so štýlmi rodičovstva (v dimenziách: pozitívny záujem, hostilita, direktivita, autonómia a nedôslednosť) u adolescentov. Pozoruhodné bude venovať sa problematike vzťahovej väzby (pripútania v zmysle kvality vzťahovej väzby k opatrujúcej osobe v dimenziách: odmietanie, emočná vrelosť, hyperprotektivita) a problémom štýlov rodičovstva z pohľadu adolescentov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia