2. 7. 2020  11:28      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Attachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentov
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace:
V období adolescencie prechádza veľkými zmenami nielen osobnosť adolescenta, ale aj vzťahy s ostatnými ľuďmi, s rodičmi zvlášť. Kým bezpečné väzby s rodičmi a teda istá vnímaná miera stability rodičovstva prispieva ku kontinuite emocionálneho vzťahu adolescenta s rodičom, nedôslednosť a nestálosť, či rozpornosť vo výchove rodičov môžu oslabovať citovú väzbu adolescentov k rodičom. Zároveň neautoritársky a nie príliš kontrolujúci prístup rodičov v tomto období je vhodný na to, aby adolescent neunikal do skupiny rovesníkov a ani sa neoslaboval vzťah s rodičmi. Percipovanie rodičovského prístupu v ranom detstve sa spolupodieľa na formovaní typu vzťahovej väzby a vice versa. Cieľom diplomovej práce bude zistiť typy vzťahovej väzby v súvislosti s úrovňou sebahodnotenia a štýlmi rodičovstva (v dimenziách: pozitívny záujem, hostilita, direktivita, autonómia a nedôslednosť) u adolescentov. Pozoruhodné bude venovať sa problematike vzťahovej väzby (pripútania v zmysle kvality vzťahovej väzby k opatrujúcej osobe v dimenziách: odmietanie, emočná vrelosť, hyperprotektivita) a problémom rodinnej hardiness.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení