2. 7. 2020  11:03      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Osobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencie
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
V období adolescencie prechádza veľkými zmenami nielen osobnosť, ale aj jej prejavy tvorivosti, čo sa odzrkadľuje aj v sociálno-emocionálnom zdraví adolescentov. Cieľom diplomovej práce bude zistiť ako sa charakteristiky osobnosti viažu s úrovňou i prejavmi tvorivosti a tiež s úrovňou sociálno-emocionálneho zdravia u mladých ľudí. Pozoruhodné bude venovať sa ukazovateľom sociálno-emocionálneho zdravia (kovitalita, dôvera v seba a iných, emocionálna kompetencia, životná angažovanosť a ich indikátorom v SEHS-S) a typom tvorivosti (verbálna, figurálna) ako aj jej prejavom v reálnom živote mladých ľudí v období adolescencie v súvislosti s ich osobnostnými charakteristikami.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení