16. 7. 2020  16:20      Drahomír        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Anotace:
Úlohou kvantitatívnej štúdie bude skúmať vzťah medzi problematickým používaním internetu a rezilienciou adolescentov, a to aj z hľadiska pohlavia. Taktiež poukázať na to, že odolnosť je kľúčovým faktorom ochrany dospievajúcich pred tým, akým spôsobom používajú internet. Problematické používanie internetu sa bude merať prostredníctvom škály Online cognition scale (OCS, preklad Holdoš, Považan) a reziliencia prostredníctvom The Child and Youth Resilience Measure (CYRM, preklad Szobiová, Kuklišová), čo je screeningový nástroj určený na meranie reziliencie (Ungar, Liebenberg, 2009).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení