Aug 12, 2020   5:02 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
State of topic: approved (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Psychology
Supervising department:
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie - FPS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Úlohou kvantitatívnej štúdie bude skúmať vzťah medzi problematickým používaním internetu a rezilienciou adolescentov, a to aj z hľadiska pohlavia. Taktiež poukázať na to, že odolnosť je kľúčovým faktorom ochrany dospievajúcich pred tým, akým spôsobom používajú internet. Problematické používanie internetu sa bude merať prostredníctvom škály Online cognition scale (OCS, preklad Holdoš, Považan) a reziliencia prostredníctvom The Child and Youth Resilience Measure (CYRM, preklad Szobiová, Kuklišová), čo je screeningový nástroj určený na meranie reziliencie (Ungar, Liebenberg, 2009).

There are no limitations of the topic