7. 8. 2020  4:58      Štefánia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Stav témy: schválené (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav všeobecnej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Úlohou kvantitatívnej štúdie bude skúmať vzťah medzi problematickým používaním internetu a rezilienciou adolescentov, a to aj z hľadiska pohlavia. Taktiež poukázať na to, že odolnosť je kľúčovým faktorom ochrany dospievajúcich pred tým, akým spôsobom používajú internet. Problematické používanie internetu sa bude merať prostredníctvom škály Online cognition scale (OCS, preklad Holdoš, Považan) a reziliencia prostredníctvom The Child and Youth Resilience Measure (CYRM, preklad Szobiová, Kuklišová), čo je screeningový nástroj určený na meranie reziliencie (Ungar, Liebenberg, 2009).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia