Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Beh: Bratislava
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
4
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Anotácia: 1. Preštudujte vybrané bioinformatické algoritmy. 2. Realizujte výučbové programy vybraných bioinformatických algoritmov v systéme MATLAB. 3. Vytvorte návody na cvičenia pre študentov v súvislosti s realizovanými výučbovými programami. 4.Vytvorte návody na cvičenia pre vyučujúcich v súvislosti s realizovanými výučbovými programami.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia