7. 7. 2020  8:21      Oliver        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantující pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Anotace: Práca bude venovaná rôznym technikám akcelerácie vybraných numerických algoritmov, ako napr. Principal Component Analysis (PCA) pre analýzu dát, pochádzajúcich prevažne z meraní na digitálnych komunikačných systémoch, za použitia optimalizovaných knižníc ako Intel MKL alebo paralelnej platformy nVidia CUDA. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1.Naštudujte dokumentáciu, literatúru k problematike numerických metód, maticových výpočtov a štatistických algoritmov pre spracovanie numerických dát. 2.Zvoľte niektorý z moderných algoritmov numerickej analýzy a vykonajte jeho prvotnú implementáciu na platforme Matlab alebo R. 3.Použite dodaný dataset pochádzajúci z praktických meraní na štatistické vyhodnotenie vybraných parametrov tohto datasetu za pomoci implementácie z predchádzajúceho bodu. 4.Na základe skúseností z predchádzajúcich bodov implementujte optimalizovanú verziu algoritmu z bodu 2 za pomoci akcelerovaných knižníc Intel MKL alebo nVidia CUDA, prípadne iných. 5.Analyzujte korešpondenciu výsledkov algoritmov z bodu 2 a 4, ako aj ďalšie vybrané parametre optimalizovaného algoritmu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení