Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Anotácia: Práca bude venovaná rôznym technikám akcelerácie vybraných numerických algoritmov, ako napr. Principal Component Analysis (PCA) pre analýzu dát, pochádzajúcich prevažne z meraní na digitálnych komunikačných systémoch, za použitia optimalizovaných knižníc ako Intel MKL alebo paralelnej platformy nVidia CUDA. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1.Naštudujte dokumentáciu, literatúru k problematike numerických metód, maticových výpočtov a štatistických algoritmov pre spracovanie numerických dát. 2.Zvoľte niektorý z moderných algoritmov numerickej analýzy a vykonajte jeho prvotnú implementáciu na platforme Matlab alebo R. 3.Použite dodaný dataset pochádzajúci z praktických meraní na štatistické vyhodnotenie vybraných parametrov tohto datasetu za pomoci implementácie z predchádzajúceho bodu. 4.Na základe skúseností z predchádzajúcich bodov implementujte optimalizovanú verziu algoritmu z bodu 2 za pomoci akcelerovaných knižníc Intel MKL alebo nVidia CUDA, prípadne iných. 5.Analyzujte korešpondenciu výsledkov algoritmov z bodu 2 a 4, ako aj ďalšie vybrané parametre optimalizovaného algoritmu.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia