Aug 10, 2020   1:29 a.m.      Vavrinec        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Informačného systému pre malú firmu
State of topic:
approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Informatics
Supervising department: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Práca je zameraná na zozbieranie teoretických a analytických poznatkov potrebných na tvorbu analýz pomocou metodiky UML. Teoretická časť bude zameraná na definíciu a postupy metodiky RUP. Zozbieranie a osvojenie si teoretických vedomosti následne vyústi do vytvorenia analytického modelu IS podniku. Súčasťou diplomovej práce je zvládnutie modelovacích techník pomocou ľubovolného CASE nástroja.

There are no limitations of the topic