Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Informačného systému pre malú firmu
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Práca je zameraná na zozbieranie teoretických a analytických poznatkov potrebných na tvorbu analýz pomocou metodiky UML. Teoretická časť bude zameraná na definíciu a postupy metodiky RUP. Zozbieranie a osvojenie si teoretických vedomosti následne vyústi do vytvorenia analytického modelu IS podniku. Súčasťou diplomovej práce je zvládnutie modelovacích techník pomocou ľubovolného CASE nástroja.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia