Aug 12, 2020   7:52 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Návrh rezervačného informačného systému
State of topic:
approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics
Supervising department: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Cieľom práce je zozbierať, analyzovať a navrhnúť spracovanie študijných ukazovateľov PEVŠ, pomocou nástroja nástroja BI. V teoretickej časti je potrebné rozobrať problematiku BI, ako nástroja pre podporu analýzy a rozhodovania. Je nutné zadefinovať štruktúru spracovania dát a zdroj dát a popísať princípy realizácie BI pre potreby diplomovej práce. Praktická časť bude obsahovať spracovanie a vizualizáciu jednotlivých dátových modelov a dimenzii zozbieraných dát PEVŠ. Záverečným výstupom práce bude grafické zobrazenie stavu študijných aktivít ako možného nástroja na podporu rozhodovania pre TOP management PEVŠ.

There are no limitations of the topic